" Mở rộng cửa Từ Bi
tiếp rước Nhân Tài có thiện tâm giúp Hội Thánh "Đức Hộ Pháp ban phép lành
Trang chủ

Thành lập Ban Thế Đạo

Thánh lịnh thành lập Ban Thế Đạo

Quy điều Ban Thế Đạo

Nội luật Ban Thế Đạo

Phù hiệu Hiền Tài

Huấn Dụ ĐứcThượng Sanh
(khóa 1)

Huấn Từ Ngài Bảo Thế (khóa 1)

Huấn Từ Ngài Bảo Thế (khóa 2)

Huấn Dụ ĐứcThượng Sanh,
(khóa 3)

Huấn Từ Ngài Bảo Thế (khóa 3)

Huấn Từ Ngài Hiến Pháp (khóa 4)

Huấn Từ Ngài Hiến Pháp (khoá 5)

Diễn Văn Ngài Bảo Thế (khóa 5)

Vinh danh các Hiền Tài