HUẤN TỪ
CỦA NGÀI BẢO THẾ - CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO
(Nhân dịp Lễ Tấn Phong Hiền Tài tại Đền Thánh ngày 19/ 12/ Đinh Mùi - DL. 18/01/1968)

* * * * *


Kính HỘI THÁNH,

Kính Trung tá Tỉnh Trưởng,
Kính Quý Quan Khách,
Kính Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo hữu Nam Nữ,
Kính quý HIỀN TÀI,


Đức THƯỢNG SANH bận việc nên xin vắng mặt, Tôi nhơn danh Thừa Quyền THƯỢNG SANH kiêm CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO xin để lời chào Quý vị và cám ơn thạnh tình của Quý vị không nệ nhọc công đến dự Lễ nầy thật là may mắn vô cùng.

Thưa Quý vị,

Trên Dương thế, từ bến giác qua bến mê hay từ bến mê qua bỉ ngạn, khách trần tới lui hằng ngày như đi chợ. Người tới đặng trả nợ hồng trần, đặng đền tội tiền khiên hoặc tình nguyện hạ trần giúp Đạo. Người lui khi thoát xác đem điểm Linh quang về cảnh tịnh tu luyện thêm cho hết bổn tục ngõ hầu lãnh phận sự Thiêng Liêng khác tùy Tòa Tam giáo phân định.

Số Nguyên Nhân còn nhiều và ai có duyên phần đi ngang qua cửa Đạo liền bước vô cầu Đạo.
Người ít duyên, dừng bước một đổi rồi đi luôn.
Người vô phần thì không màng gì cả.

Đức CHÍ TÔN mở Đạo đặng cứu vớt 92 ức Nguyên nhơn thoát khỏi trầm luân khổ hải. Đạo không mở hoài và ai trể nãi, để Thuyền Từ ra khơi thì rất uổng cho một kiếp sanh khi gặp Đạo.

Bao phen Hội Thánh gióng trống khua chuông cảnh tỉnh, nhưng con cái Đức CHÍ TÔN chưa khứng hứng giọt nước nhành dương, Hội Thánh quyết sách vận trù lập thành BAN THẾ ĐẠO tức mở rộng cửa đặng tuyển chọn nhơn vật có chí hy sinh làm con tế vật cho Đức CHÍ TÔN sử dụng. Trong thời kỳ Đại ân xá nầy, Đức CHÍ TÔN không tạo khổ cho Tín đồ, không buộc khó cho Chức sắc, chỉ trông mong mỗi người đem Đạo trợ Đời cho Đời bớt khổ, cho gia đình êm ấm, xã hội hanh thông, Quốc gia thạnh vượng tức nhiên hòa bình tái phục.

Làm sao cho Đời bớt khổ? Hãy Khuyến Tu. Muốn khuyên người ta Tu thì mình phải cầm đèn đi trước rọi đường cho lớp đi sau. Đức CHÍ TÔN có dạy rằng: Tu là tập tánh cho nên Hiền theo ý Đức CHÍ TÔN đã định từ lâu (Đây là lập lại nguyên văn câu Thánh giáo). Tập cái tánh cho nên Hiền thì căn cứ theo Giáo Lý của Tam Giáo mà làm phương châm.

Theo Phật Giáo, Hiền là diệt trừ Tham, Sân, Si.

Theo Lão Giáo, Hiền là tự túc, không ỷ lại nơi sức ngoài mà tạo đời sống đầy đủ phương tiện cho mình.

Ky Tô Giáo dạy người Hiền phải thương yêu loài người và chịu tội thế cho kẻ tội dầu phải sát mạng cũng vui lòng.

Khổng giáo phân biệt Quân tử với Tiểu nhơn là hai giới người có hai nếp sống riêng biệt, như Quân tử thì vị tha, bất vị kỷ; còn Tiểu nhơn thì trái lại.

Trong ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ người Hiền xem mình nhẹ như lông hồng xem người nặng như Trời Đất.

Nói một cách khác, thật hành chữ Hiền là hạ mình làm nô lệ cho toàn quần chúng bằng cách Trì giới và Bố thí.
Thật hành chữ TÀI là thi thố khả năng điểm tô thủy thổ cho nên cẫm tú giang san, tô điểm Thánh địa cho ra Địa linh nhơn kiệt.


Gồm vào mình hai chữ "HIỀN TÀI" là bao gồm hai sứ mạng nặng nề mà chẳng phải ai cũng làm được. Nhờ có Chơn linh cao cả mới được các Đấng vô hình phò trì xuống hồng trần mượn hình thể phàm nhơn đặng hành Đạo. Bởi còn lẫn lộn với Đời lại gặp thời kỳ Khai Đạo, người thượng trí cần học đòi phương chước của Khương Thái Công ngồi câu sông Vị chờ thời ra cầm ấn Soái lập bảng Phong Thần.

Sách rằng: Năng minh Năng ẩn, ẩn giã tự tu kỳ thân, minh giã tự đạt chí. Vì vậy mà đứng làm người phải có danh gì với núi sông. Thì đây Quý vị đã chọn lựa con đường giúp Đạo và Đời thì Hội Thánh rất hân hạnh bày đường chỉ nẻo cho quý vị thung dung để bước.

Trước thềm năm Mậu Thân là năm khởi thủy đem lại thanh bình cho thế giới, tôi cầu chúc cho Quý vị được Hồng ân góp công vào sự xây dựng cơ đồ trong an cư lạc nghiệp mà mọi người mong ước.

Tôi cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ban ơn lành cho Quý vi .

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

Nay Kính,
BẢO THẾ


Lược Sử Ban Thế Đạo | Huấn dụ (khóa 3)
Trang chủ