DIỄN VĂN KHAI MẠC

CỦA NGÀI BẢO THẾ - CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO

(Nhân dịp Lễ Tấn Phong Hiền Tài khóa V tại Đền Thánh ngày 13 tháng 8 năm Quý Sửu (9/9/1973)

* * * * *


Kính Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài,
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên Đài,
Kính Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hội Thánh Phước Thiện,

Kính Quý vị Thời Quân,
Kính Quý vị Chức sắc, Chức việc, và Tín hữu Nam nữ,
Kính Quý Quan khách,

Nhơn dịp Lễ Tấn Phong Hiền Tài trong kỳ nầy, tôi xin ngõ vài lời với Quý Chức Sắc Ban Thế Đạo như sau đây.

Kính Quý vị Hiền Tài tân phong,

Đã bao năm phí bao nhiêu công phu, công trình và công đức, ngày nay mới được thành công lập vị xứng đáng trong Ban Thế Đạo mới có cuộc Lễ nầy công nhận rỡ ràng sự thành công ấy. Như định nghĩa trong hai chữ Thế Đạo, Quý vị sẽ mang vào mình một công vụ vừa lo tô điểm cho đời vừa lo phụng sự cho Đạo. Tôi xin để lời khen và mừng cho Quý vị đã xả thân cầu Đạo và lập vị xứng đáng tượng trưng bởi cuộc Lễ hôm nay.

Chính thức được công nhận là Hiền Tài thì trong tiểu sử của mỗi vị sẽ có chấm một chấm son để lưu niệm, rồi đây trong ngày mai hậu quý vị sẽ bước lên đài vinh quang với nhiều cấp trọng hệ hơn như: Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử.

Đi ra một bước đàng học được một tràng khôn, chừng ấy Đạo và Đời đòi hỏi quý vị hy sinh thêm quyền lợi tư riêng để lên trên công ích cho xã hội. Đó là lúc quý vị sẽ coi mình nhẹ như  mảy lông, coi thiên hạ nặng như Trời đất.

Tôi nhớ một Đấng Thiêng Liêng nói rằng: "Phải trượng Hiền Tài, nhưng có đấu tranh". Vậy tôi xin Quý vị hãy dè chừng hai chữ đấu tranh cho lắm khi thi thố những điều gì đặng thỏa mãn nhu cầu của quần chúng. Quần chúng đòi hỏi cho được an cư lạc nghiệp, nghĩa là được hưởng thanh bình và thịnh vượng, do đó Quý vị không nên từ khước và cần thỏa mãn nhu cầu của quần chúng.
Tài đức và khả năng phải đi đôi và nhớ rằng Đức thắng Tài chớ hề Tài thắng Đức. Đó là Kim Chỉ Nam để cho Quý vị dò theo mà tiến bước.

Nay kính,
(Trích Thông Tin số 84, ngày 21-9-1973)


Lược Sử Ban Thế Đạo | Trang chủ