Hiệp Thiên Đài
ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ     
Văn Phòng Thượng Sanh
         (Tứ thập niên)
Số: 01/ TL
Tòa-Thánh Tây-Ninh


BẢO THẾ
THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

Kính gởi: Quý Vị Hiền Tài Ban Thế Đạo

Kính Quý vị Hiền Tài,

Nhập vào Ban Thế Đạo với phẩm Hiền Tài, Quý vị đã lãnh phù hiệu để mang khi chầu lễ Đức Chí Tôn và khi đi đường. Tôi xin giải thích ý nghĩa Phù Hiệu về sở dụng Thiêng Liêng và sở dụng Phàm trần của nó cho quý vị tường lãm.

Số là Chức sắc Thiên Phong Cửu Trùng Đài có nhiệm vụ trực tiếp với Đời để độ Đời vào cửa Đạo, nên cần thiết nhờ ba Cổ Pháp của Giáo Tông ủng hộ cho trong mọi hành tàng của mình.

Quý vị Hiền Tài còn một phần ở thế, nên phải tùng Chi Thế Hiệp Thiên Đài, lại thêm có một phần tùng Đạo, nên vẫn gần Hội Thánh Cửu Trùng Đài, tức phải mang Cổ Pháp của Giáo Tông.

& Một ngày kia quý vị nào có đủ điều kiện muốn hiến thân trọn vẹn cho Đạo thì được xin vào hàng Thánh Cửu Trùng Đài, cũng giữ luôn phù hiệu hiện hữu để bảo vệ mình về cả hai phần hữu hình và vô vi.

Ba Cổ Pháp của Giáo Tông là : PHẤT TRẦN, THƯ HÙNG KIẾM và LONG TU PHIẾN

PHẤT TRẦN: Biểu hiệu sự quét sạch trược chất vấn vương lòng phàm.

THƯ HÙNG KIẾM: Là gươm thần huệ nghiêm trị xảo trá, khử trừ tà mị.

LONG TU PHIẾN:Xướng xuất khả năng mở vòng oan trái đưa Chơn linh tái nhập trường thi Tiên Phật.

Còn sở dụng phàm trần là Phù hiệu có cái vi diệu đưa Đời dành cho Đạo một ý niệm sùng Đạo va thân dân và cũng đưa Đạo dành cho Đời tất cả tinh thần phục vụ.

Hiểu ý nghĩa siêu nhiên mầu nhiệm của Phù Hiệu, quý vị không còn thắc mắc khi mang nó vào thân và sẽ gặp nhiều may duyên trong nghiệp tương lai của quý vị về mặt Đời lẫn mặt Đạo.

Nay kính,

TÒA THÁNH, ngày 2 tháng 9 năm Bính Ngọ
(DL.15-10-66)

BẢO THẾ
THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

(Ấn ký)

LÊ THIỆN PHƯỚC

Lược Sử Ban Thế Đạo
Huấn dụ khóa 1 | Trang chủ