TÒA THÁNH TÂY NINH
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài

BAN THẾ ĐAO
QUY ĐIỀU THÀNH LẬP

Chiếu theo Thánh Giáo Đức Lý Giáo Tông ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ ngày mồng 3 tháng Chạp năm Quý Tỵ (1953) và Thánh Giáo Đức Hộ Pháp ngày mồng 9 tháng 2 năm Ất Tỵ (1965).

TU CHỈNH

Quy Điều đã được tu chỉnh do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài theo Vi bằng số 10/VB ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Dậu (DL ngày 19.7.1969) và được Đức Hộ Pháp phê chuẩn do THÁNH GIÁO đêm mùng 4 tháng 7 năm Kỷ Dậu (DL: 16.8.1969)
    
________

Hiệp Thiên Đài ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ      
Văn Phòng Thượng Sanh
             (Tứ thập niên)
Sồ: 01/TL
     Tòa-Thánh Tây-Ninh


THƯỢNG SANH
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài


Chiếu Tân Luật Pháp Chánh Truyền,
Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Đài ngày Rằm tháng Hai năm Nhâm Thân (DL. 21-3- 1932),
Chiếu Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài ngày mồng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn (DL. 20-2-1964),
Chiếu Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông đêm mồng 3 tháng Chạp năm Quý-Tỵ (1953) ấn-định 4 phẩm trong Ban Thế Đạo như sau:

1- Hiền Tài
2- Quốc sĩ
3- Đại Phu
4- Phu Tử

Nghĩ vì Hội Thánh đã lập xong Quy Điều của Ban Thế Đạo được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo đêm mồng 9 tháng 2 năm Ất Tỵ (DL. 11-3-1965),

Nên:
THÁNH LỊNH

Điều thứ nhất: - Để cầu hiền giúp Đạo, Hội Thánh đã lập thành Ban Thế Đạo với Quy Điều kèm theo đây kể từ ngày ký tên Thánh Lịnh này.

Điều thứ nhì: - Ban Thế Đạo đặt dưới quyền trực thuộc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài “CHI THẾ ”.

Điều thứ ba: - Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hội Thánh Phước Thiện, tùy nhiệm vụ, lãnh ban hành và thi hành Thánh Lịnh này.

Tòa Thánh, ngày 28 tháng 2 năm Ất-Tỵ
(DL. ngày 30-3-1965)

THƯỢNG SANH
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài
(Ấn ký)


__________


Hiệp Thiên Đài
ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ- ĐỘ      
Văn Phòng Thượng Sanh
       (Tứ thập niên)
Số: 01/TL
Tòa-Thánh Tây-NinhBẢO THẾ
Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

Kính gởi:

Quý Hiền Huynh:
- Đầu Sư kiêm Thượng Chánh Phối Sư
- Quyền Ngọc Chánh Phối Sư - Chưởng Quản Phước Thiện

Quý Hiền Tỷ:
-Nữ Chánh Phối Sư, Chưởng Quản Nữ Phái Cửu Trùng Đài
-Nữ Phối Sư, Chưởng Quản Nữ Phái Phước Thiện.

Kính Quý Hiền Huynh và Hiền Tỷ,

Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đã lập thành BAN THẾ ĐẠO và Bản QUY ĐIỀU liên hệ, được Đức HỘ PHÁP chấp nhận do Thánh Giáo đêm mùng 9 tháng 2 Ất Tỵ (11-3-1965).
Đây là một phương sách mở rộng cửa Từ Bi tiếp rước nhân tài có thiện tâm giúp Hội Thánh điểm tô Đại Nghiệp Đạo và cũng là phương tiện dìu độ Nguyên nhân nhập trường công quả.
Tôi xin Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Phước Thiện phổ biến tài liệu quý báu này cho Chư Vị Khâm Châu và Đầu Tộc khi gặp Sĩ Phu Quân Tử hãy hết dạ ân cần đón tiếp.
Nay kính,

Tòa-Thánh, ngày 8 tháng 3 năm Ất-Tỵ
(DL. ngày 9-4-1965)

Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài
BẢO THẾ
Lê Thiện Phước

(Ấn ký)Lược Sử Ban Thế Đạo | Quy Điều Ban Thế Đạo
Trang chủ