Hiệp Thiên Đài ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ      
Văn Phòng Thượng Sanh
             (Tứ thập niên)
Sồ: 01/TL
     Tòa Thánh Tây Ninh


  BAN THẾ ĐẠO
QUY ĐIỀU


Thể theo tinh thần Thánh Giáo của Đức LÝ GIÁO TÔNG đêm mùng 3 tháng 12 năm Quý Tỵ (1953) và theo tôn chỉ của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh thành lập

Ban Thế Đạo cốt yếu mở rộng trường công quả tiếp đón những bậc nhân tài văn võ có khả năng phụng sự cho Đạo mà không thể phế Đời hành Đạo.

Ban Thế Đạo tức là cơ quan thuộc về phần Đời bắt nguồn từ cửa Đạo - phát xuất làm dây nối liền cho Đạo Đời tương đắc tương liên, ngõ hầu tạo lập một đời sống thanh bình cho nhơn loại trong thời chuyển thế.

CHƯƠNG I
NHIỆM VỤ VÀ PHẨM TRẬT

Chức Sắc trong Ban Thế Đạo có nhiệm vụ "ĐỘ ĐỜI NÂNG ĐẠO" và hành sự trực tiếp với Cửu Trùng Đài về mặt chuyên môn trong Xã Hội, và trực thuộc Hiệp Thiên Đài “CHI THẾ” về mặt Chơn Truyền và Luật Pháp.
Ban Thế Đạo gồm có 4 phẩm:

- Hiền Tài
- Quốc Sĩ
- Đại Phu
- Phu Tử


Những vị nào muốn được tuyển trạch vào Ban Thế Đạo phải có 2 Vị Chức Sắc trong Đạo tiến cử và phải nhập môn cầu Đạo, khi được Hội Thánh chấp nhận vào hàng phẩm kể trên tùy địa vị ngoài Đời của đương sự.

1-HIỀN TÀI

Là bậc trí thức chọn vào trong hàng Đạo Hữu có Văn Bằng Trung Học Đệ Nhứt Cấp hoặc Văn Bằng Sơ Học (Certificat d’Etudes Primaires) hồi xưa, hoặc trong hàng Công, Tư Chức bậc Trung Cấp Nam Nữ đương quyền từ 40 tuổi sắp lên, hay đã hồi hưu, hay trong hàng Sĩ phu có Tú Tài toàn phần từ 21 tuổi sắp lên và hàng Sĩ Quan từ Đại Úy sắp lên.

Ngoài ra những Vị có Học lực khá và có khả năng mở mang kinh tế làm nên sự nghiệp như Nghiệp Chủ, Điền Chủ, nhà Thầu Khoán có giúp ích cho Đạo có đủ bằng chứng cũng được xin vào hàng phẩm Hiền Tài.
Những vị 40 tuổi sắp lên được chọn vào phẩm Hiền Tài phải có thành tích lập công với Đạo và đầy đủ hạnh đức.

Con nhà Đạo dòng khi xin gia nhập Ban Thế Đạo được miễn xuất trình Sớ cầu Đạo (con những Vị Chức Sắc tiền bối có công khai Đạo lúc ban sơ). Hai Vị Chức Sắc tiến cử phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội Thánh về phương diện hạnh đức của người mình tiến cử vào Ban Thế Đạo.

2-QUỐC SĨ

Những danh nhơn được trạch cử vào hàng Quốc Sĩ phải có điều kiện sau đây:
1) Bậc Hiền Tài đầy đủ hạnh đức, đã dày công giúp Đạo trợ Đời được công chúng hoan nghinh có văn bằng minh chứng.
2) Bậc Nhân Sĩ có công nghiệp vĩ đại đối với Quốc gia Dân tộc có bằng chứng cụ thể đắc nhơn tâm.
3) Các Tổng Trưởng, Bộ Trưởng, Sứ Thần, Tướng Lãnh và các vị Tiến Sĩ, Thạc Sĩ có thiện tâm giúp Đạo, kỳ công trợ Đời.

3-ĐẠI PHU

Những danh nhơn được sắp vào hạng Đại Phu là:
1) - Bậc Quốc Sĩ đầy đủ hạnh đức, dày công giúp Đạo về việc phổ thông Giáo Lý và giúp Đời về mặt thâu phục nhơn tâm.
2) - Những bậc có địa vị cao trọng trong nước như Quốc Trưởng, Tổng Thống hay Thủ Tướng và các ân nhân của nhơn loại có thiẹân tâm giúp Đạo và kỳ công trợ Đời.

4- PHU TỬ

Những danh nhơn được sắp vào hàng Phu Tử là:
1) - Bậc Đại Phu đầy đủ hạnh đức có đại công tế thế an bang.
2) - Bậc vĩ nhân khổ hạnh phổ truyền Chơn Giáo dìu độ toàn dân một nước hay nhiều nước.

*Phương thức chọn lọc và phong vị:

a) - Hàng phẩm Hiền Tài do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chọn lọc và tấn phong (1).
b) - Các hàng phẩm QUỐC SĨ, ĐẠI PHU và PHU TỬ do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tuyển chọn và dâng lên quyền Thiêng Liêng phán định.

CHƯƠNG II
HỆ THỐNG

Ban Thế Đạo đặt Văn Phòng Trung Ương tại Tòa Thánh Tây Ninh và những Văn Phòng Địa Phương tại các Châu và Tộc Đạo. Tại Trung Ương thì hành sự trực thuộc dưới quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài “CHI THẾ”

Tại Địa Phương, Ban Quản Nhiệm Địa Phương hoặc Đại Diện Ban Quản Nhiệm Địa Phương hành sự trực tiếp với Ban Quản Nhiệm Trung Ương và tiếp xúc với Chức Sắc Cửu Trùng Đài tại Địa Phương ấy về mặt Đạo.

CHƯƠNG III
LỄ PHỤC

Lễ Phục HIỀN TÀI. - Áo tràng trắng, đầu bịt khăn đóng đen, mang dấu hiệu Cổ Pháp Giáo Tông nơi ngực, thêm hai chữ “Hiền Tài” bằng Quốc ngữ, trong giờ chầu Lễ giữ địa vị trên Phẩm Lễ Sanh dưới Giáo Hữu.

Lễ Phục QUỐC SĨ. - Y như của Hiền Tài, Cổ Pháp thêm hai chữ “Quốc Sĩ”, khi chầu Lễ giữ địa vị trên phẩm Giáo Hữu dưới Giáo Sư.

Lễ Phục ĐẠI PHU. - Y như của Quốc Sĩ, nhưng đầu bịt khăn đóng đen chín lớp chữ Nhứt, Cổ Pháp thêm hai chữ “Đại Phu”, khi chầu Lễ giữ địa vị trên Phẩm Giáo Sư dưới Phối Sư.

Lễ Phục PHU TỬ. - Y như Đại Phu, Cổ Pháp thêm hai chữ “Phu Tử”, khi chầu Lễ giữ địa vị trên Phẩm Chánh Phối Sư dưới Đầu Sư
.
Lễ Phục của Nữ Phái y như Nam Phái, nhưng để đầu trần. Về Thế Phục thì tùy ý, nhưng được mang Phù hiệu theo đẳng cấp nơi ngực bên trái.

Chức Sắc Ban Thế Đạo khi lãnh nhiệm vụ đặc biệt của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và với sự chấp thuận của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, được mang Trường Y (06) sáu nút như tiểu phục Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, trong thời gian thi hành nhiệm vụ được giao phó

CHƯƠNG IV
CẦU PHONG VÀO HÀNG THÁNH

Chức Sắc Ban Thế Đạo muốn cầu phong vào hàng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài hay Cửu Trùng Đài phải nộp hồ sơ gồm có:

1) - Chứng chỉ cấp bậc hiện tại do CHI THẾ cấp phát.
2) - Tờ hiến thân trọn đời cho Đạo.
3) - Tờ khai lý lịch.
4) - Tờ ước nguyện giữ gìn trai giới theo luật pháp Đại Đạo.

Quyền phong vị vào hàng Chức Sắc Thánh Thể Đức Chí Tôn tại thế do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đề cử và dâng lên quyền Thiêng liêng định đoạt.

Thể theo tinh thần Thánh Lịnh Đức HỘ PHÁP số 49, ngày mồng 1 tháng 6 năm Tân Mão (DL ngày 4-7-1951) thành lập ngôi vị Hiền Tài trong cửa Đạo sau (05) năm năm công nghiệp có Bộ Pháp chánh minh tra đủ lẽ, bậc Hiền Tài sẽ cầu phong vào hàng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài hay Cửu Trùng Đài do Thiêng liêng chỉ định.

Cũng như trên bậc QUỐC SĨ, ĐẠI PHU và PHU TỬ sẽ được cầu phong do quyền Thiêng liêng định đoạt.
Khi đắc phong vào hàng Thánh rồi thì không còn phận sự trong Ban Thế Đạo nữa và phải tuân y trọn vẹn Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.

Ngày sau Bản Quy Điều này có thể bổ sung hay điều chỉnh tùy nhu cầu tiến hóa của nhơn sanh.
Quy Điều này đã được tu chỉnh do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài theo vi bằng số 10/VB ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Dậu (DL. ngày 19-7-1969) và được Đức Hộ Pháp phê chuẩn do Thánh giáo đêm mùng 4 tháng 7 Kỷ Dậu. (DL.16-8-1969).

_________


(1) CHÚ GIẢI: Về thể thức lập hồ sơ xin gia nhập Ban Thế Đạo

1) - Đơn xin ứng viên vào phẩm Hiền Tài Ban Thế Đạo do chính tay đương sự viết tay, cam kết trọn tùng Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo và tùy theo khả năng và chức vụ mà chung lo lập công quả với Đạo.

2) - Tờ khai lý lịch, kể rõ về hộ tịch cá nhân, mối liên hệ trong gia đình v.v. Văn Bằng học, sinh ngữ, nghề nghiệp hiện tại, hoạt động về phần Đời, lập công quả về phần Đạo và địa chỉ cư ngụ hiện tại (Về lời khai có thành tích hoạt động về phần Đời hay về thành-tích lập công quả với Đạo phải đính kèm theo văn kiện chính xác để làm bằng. Nếu không trình bằng cớ, thì lời khai kể như vô hiệu).

3) - Bản sao Sớ Cầu Đạo do Đạo Quyền thị thực.

4) - Công, Tư Chức, Sĩ Quan và Sinh Viên phải nộp bản sao Văn Bằng, Nghị định và các giấy tờ liên hệ theo bản Quy Điều và Nội Luật ấn định (Bản sao do Chính Quyền từ cấp Quận đổ lên thị thực). Các văn kiện bằng photo-copies cũng phải có Chính Quyền thị thực.

5) - Tờ tiến cử do 2 Vị Chức Sắc đương quyền hành chánh từ Phẩm Giáo Hữu hay Truyền Trạng sắp lên (1 Vị Lễ Sanh Quyền Khâm Châu hay Hiền Tài sau khi thọ phẩm được 1 năm không vi phạm kỷ luật và đang có phận sự Đạo, được đứng tiến cử chung với một Vị Chức Sắc Hội Thánh nói trên)

Trong tờ tiến cử có ghi rõ về hành vi và hạnh kiểm và cam kết bảo đảm chịu trách nhiệm về sở hành và hạnh đức của đương sự, nếu ngày sau Hội Thánh xét ra sự tiến cử không đúng sự thật, thì hai Vị bảo đảm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp Luật Đạo phán xét.

Chức Sắc Phước Thiện vì không có phận sự về hành chánh nên không được đứng tiến cử. Và chư Vị Hiền Tài không có phận sự Đạo cũng không được đứng tiến cử.

6) - Ứng viên Hiền Tài bất luận ở vào thành phần nào, điều kiện bắt buộc là phải nộp văn kiện (bản chánh) chứng minh có thành tích lập công với Đạo do Đạo Quyền cấp phát. Ngoại trừ Sinh Viên còn đang học được chế giảm, nhưng phải nộp chứng chỉ nhà trường cấp phát còn hiệu lực để chứng minh còn đang học.

Trong những kỳ tuyển trạch các Ứng cử viên nào xin vào Phẩm Hiền Tài Ban Thế Đạo sau này, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài sẽ không cứu xét những hồ sơ nào thiếu nguyên tắc theo lời chú giải trên đây.


Lược Sử Ban Thế Đạo | Nội luật Ban Thế Đạo
Trang chủ