HUẤN TỪ

NGÀI HIẾN PHÁP - CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

* Nhân dịp Lễ Tấn Phong Hiền Tài khóa IV tại Đền Thánh ngày 09 tháng 4 năm Nhâm Tý (21-5-1972)

* * * * *

Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,
Kính Chư Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo nam nữ,
Kính Chư Quý vị Hiền Tài Ban Thế Đạo,
Kính Chư Quý vị,

Nhơn danh Hội Thánh, tôi rất hoan hỉ được hiệp mặt chung vui cùng Quý vị trong cuộc Lễ Tấn Phong nầy.

Điều đáng vui mừng hơn hết là số Hiền Tài nghe theo tiếng gọi Thiêng Liêng mà về với Đạo càng ngày càng gia tăng làm cho chúng ta có thể tin tưởng rằng Anh em trí thức trong nước cũng không quên nguồn cội tinh thần đó vậy.

Nguồn gốc tinh thần của Đạo tức là tinh ba của Đạo. Tôi đã thường nói rằng: Tương lai của Đạo thuộc về thế hệ thanh niên trí thức, vì họ còn trẻ tương lai còn dài, họ sẽ có đủ thời giờ để tô điểm thêm cho Đạo trở thành một nền Quốc Đạo hoàn toàn, mà chính họ sẽ là những tay rường cột tiếp nối liên tục việc bồi đắp Đại nghiệp mà các bậc Tiền bối lưu lại.

Tôi tin chắc điều ấy, vì tôi biết rằng tất cả người Đạo dầu lớn hay nhỏ đều có Sứ mạng Thiêng liêng vun bồi thêm và bảo vệ Đại nghiệp chung cho được trường tồn vĩnh cửu.

Hôm nay, nhân cuộc Lễ Tấn Phong Quý bạn Hiền Tài, tôi xin nhắc lại Sứ mạng Thiêng liêng của Quý bạn và xin khuyên Quý bạn nên cố gắng làm cho tròn Sứ mạng ấy cho toàn thể nhơn sanh và cả Đạo lẫn Đời được hưởng nhờ.

Kính Chư Quý vị,
Trước khi dứt lời, tôi xin thành tâm cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành cho toàn thể Quý vị và Quý quyến.

Nay kính,

HIẾN PHÁP
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

Lược Sử Ban Thế Đạo | Huấn từ (khóa 5)
Trang chủ