HUẤN TỪ

NGÀI HIẾN PHÁP - CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

* Nhân dịp Lễ Tấn Phong Hiền Tài Ban Thế Đạo tại Đền Thánh
ngày 13 tháng 8 Quý Sửu (9-9-1973)


* * * * *


Kính thưa Hội Thánh,

Kính Chư Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo nam nữ,
Kính Chư Quý vị Hiền Tài Ban Thế Đạo,
Kính Quý vị,

Nhơn danh Hội Thánh, tôi rất hoan hỉ được hiệp mặt chung vui cùng qúy vị trong cuộc Lễ Tấn Phong nầy.

Điều đáng vui mừng hơn hết là số Hiền Tài đã nghe theo tiếng gọi Thiêng Liêng mà về với Đạo càng ngày càng gia tăng mãi làm cho chúng ta tin tưởng rằng Anh em trí thức trong nước cũng không quên nguồn cội của mình đó vậy.

Tôi đã thường nói rằng: Tương lai của Đạo thuộc về thế hệ thanh niên trí thức, vì họ còn trẻ tương lai còn dài, họ sẽ có đủ thời giờ để tô điểm thêm cho Đạo trở thành một nền Quốc Đạo hoàn toàn, mà chính họ sẽ là những tay rường cột tiếp nối liên tục việc bồi đắp Đại nghiệp Đạo mà các bậc Tiền bối tô điểm lưu lại đến ngày nay.

Tôi tin chắc điều ấy, vì tôi biết rằng tất cả người Đạo dầu lớn hay nhỏ đều có Sứ mạng Thiêng liêng là phải vun bồi thêm và bảo vệ đại nghiệp nầy cho được trường tồn vĩnh cửu.

Còn một điều đáng chú ý nữa là lời Minh Thệ của Quý bạn vừa rồi trước các Đấng Thiêng Liêng. Lời Minh Thệ ấy xuất phát tự đáy lòng của Quý bạn chớ không phải do một áp lực ngoại lai nào cả.
Tôi khuyên Quý bạn rán gìn giữ cho tròn đừng để thất Thệ, vì người Đạo mà thất Thệ thì không xứng đáng là người Đạo nữa, lại còn bị Pháp luật Đạo hoặc Thiên Điều gia hình thêm là khác. Thất Thệ là điều tai hại nhứt của người Đạo, nên tránh cho kỹ.

Trước khi dứt lời, tôi xin chân thành chúc mừng Quý bạn đã thành công và xin thành tâm cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành cho toàn thể Quý bạn và Quý quyến.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
(Trích Thông Tin số 85, ngày 5-10-1973)


Lược Sử Ban Thế Đạo | Diễn văn khóa 5
| Trang chủ