Thành lập Ban Thế ĐạoĐiểm qua lịch sử Ban Thế Đạo, chúng ta thấy ngay từ đầu thập niên 1950, qua Đàn Cơ dêm 3-12 năm Quý Tỵ (Ngày 7-1-1955), Đức Lý Giáo Tông giao lịnh cho Hội Thánh thành lập Ban Thế Đạo.

Cũng trong thời gian nầy Đức Hộ Pháp đã phong cho Ngài Hồ Tấn Khoa làm vị Hiền Tài đầu tiên của Ban Thế Đạo; và sau đó, Đức Ngài còn phong thêm bốn vị Hiền Tài kỳ cựu nữa.

Mãi đến năm 1965, được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo đêm mồng 9- 2 năm Ất Tỵ (11-3-1965), Đức Thượng Sanh ban hành Thánh Lịnh số 01/TL ngày 28-2 năm Ất Tỵ (30-3-65) chính thức thành lập Ban Thế Đạo và đặt Ban Thế Đạo trực thuộc quyền của Hiệp Thiên Đài “Chi Thế”.

A-Về mục đích và ý nghĩa thành lập

Ngay trong điều thứ nhứt cuả Thánh Lịnh số 01/TL do Đức Thượng Sanh ban hành đã xác định rõ mục đích của Ban Thế Đạo là "Cầu Hiền giúp Đạo".

Trong nội dung Thánh Lịnh số 01/TL ngày 8-3 năm At Tỵ, (DL,ngày 9-4-65) của Ngài Bảo Thế, Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài gởi các Cơ quan Hành Chánh, Phước Thiện Nam Nữ có ghi rõ :

"Đây là một phương sách mở rộng cửa Từ Bi tiếp rước Nhân Tài có thiện tâm giúp Hội Thánh điểm tô Đại Nghiệp Đạo và cũng là phương tiện dìu độ Nguyên Nhân nhập Trường Công Quả"

Như vậy,việc thành lập Ban Thế Đạo nhằm hai mục đích : Mở cửa Chiêu Hiền để giúp Đạo đồng thời mở ra một Trường Công Quả cho các Chơn Linh căn duyên hội nhập vào cửa Đạo để lập công bồi đức.

B- Về Nhiệm vụ của Ban Thế Đạo

Trong phần mở đầu của Bản Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo có ghi rõ :

"Ban Thế Đạo là Cơ quan thuộc về phần Đời bắt nguồn từ cửa Đạo- phát xuất làm dây nối liền cho Đạo Đời tương liên, tương đắc, ngõ hầu tạo lập một đời sống thanh bình cho Nhân Loại trong thời chuyển thế".

Nhiệm vụ Ban Thế Đạo là tuân theo Thế Luật của Đạo, đem công đức và Giáo Lý hướng dẫn Nhơn sanh trở về nguồn cội Đạo.

Nói chung, nhiệm vu chính của Ban Thế Đạo là Giúp Đạo,Trợ Đời, làm gạch nối liền cho Đạo Đời tương đắc tạo cảnh thuận tiện cho Chức sắc Hành Chánh Đạo nêu cao ngon cờ cứu khổ.

Tóm lại, Ban Thế Đạo là một Cơ quan được Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp khai mở, được sự tiếp nhận nồng nhiệt của Hội Thánh và toàn Đạo. Ngoài việc thành lập về mặt Pháp Lý, đây là một tổ chức Đạo được quyền Vạn linh và Chí Linh tín nhiệm, tin tưởng và giao phó, được coi là nơi Chiêu Hiền để làm nhiệm vụ Giúp Đạo, Trợ Đời.

"Đây là một Tổ chức thuần nhất, duy nhất và mới mẽ nhất của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh".

C- Về hoạt động của Ban Thế Đạo:

Với Bản Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài ban hành, trong vòng 7 năm từ năm 1966 dến năm 1973 đã có (05) năm khóa Hiền Tài từ khóa I dến khóa V gồm 723 vị HT đã được Hôi Thánh ân phong phẩm vị (Đó là chưa kể số đông đảo HT thuộc khóa VI chưa kip được Hôi Thánh tấn phong do biến cố năm 1975).

Cũng trong vòng hơn 7 năm từ ngày thành lập, quý vị HT trong Ban Thế Đạo đã thực hiện nhiệm vụ “Giúp Đạo Trợ Đời”, đặc biệt là trong việc hổ trợ Hành Chánh Đạo truyền bá Giáo Lý, Đạo Sử, giáo dục bậc Đại Học và Trung Học, hổ trợ Đại Đạo Thanh Niên Hội và Hướng Đạo Cao Đài, đặc biệt là tổ chức được các Ban Quản Nhiệm cấp Địa phương đặt cạnh các Trấn Đạo và các Châu Đạo để hổ trợ cho Hành Chánh Đạo trong mọi hoạt động Đạo sự. . . .

Nhìn chung, trong thời gian nầy, thành quả hoạt động của BTĐ chính yếu tập trung vào việc xây dựng và kiện toàn Bộ máy cho đến khi biến cố 1975 xảy ra.

BAN THẾ ĐẠO


Lược Sử BTĐ ! Thánh lịnh thành lập BTĐ
Trang chủ