Trang chủ

*- Những ngày Lễ & Vía trong năm

*- (Ngày vía: 15-2 al) Đức Thái Thượng Đạo Tổ
(HT. Lê Văn Năm)


*- Ngày vía 19-2-Âm lịch: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
(Đức Nguyên, Cao Đài Tự Điển)


*- (Ngày vía 19-2 al) Đức Phật Quan Âm
(HT. Nguyễn Trung Đạo)


*- Tiểu sử Đức Cao Thượng Phẩm
(HT Trần văn Rạng)


*- Ngày 1-3 âl: Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm
(HT Phạm Văn Khảm)


*- Ngày 26-3 âl: Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh
(HT Phạm Văn Khảm)


*- Ngày 8-4 âl: Lễ Vía Đức Phật Thích Ca
Sơ lược cuộc đời Đức Phật (Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)


*- Ngày 8-4 âl: Lễ Vía Đức Phật Thích Ca
Các tượng điêu khắc cao nhất thế giới


*- Ngày 8-4 âl: Lễ Kỷ Niệm Nữ Đầu sư Lâm Hương Thanh

*- Ngày 5-5 âl: Lễ Kỷ Niệm Sinh Nhựt Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

*- Ngày 11-5 âl: : Lễ Kỷ Niệm Nữ Đầu sư Nguyễn Hương Hiếu
- Tiểu sử Nữ Đầu sư Nguyễn Hương Hiếu
(HT Trần văn Rạng)

*- Ngày 1 -10 âm lịch Lễ Kỷ niệm Phối Thánh Phạm Văn Màng
Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên


*- Ngày 13-10 âl: : Lễ Kỷ Niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung
- Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung
(Soạn giả HT. Nguyễn Trung Đạo)

*- Ngày 15-10 âl: : Lễ Hạ Ngươn và Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ