Ban Thế Đạo Hải Ngoại ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ            
3076 Oakbridge Dr.
           (Bát thập niên)
San jose, CA. 95121
       Tòa Thánh Tây Ninh

 Số: 200/VP/BTĐHN
                    ______

QUYẾT ĐỊNH

V/V: TU CHỈNH QUY CHẾ TẠM THỜI
"HIỀN TÀI DỰ PHONG" Ở HẢI NGOẠI

- Căn cứ vào Bản Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo do Hội Thánh ban hành ngày 30 tháng 03 năm 1965,
- Căn cứ vào Bản Quy Chế Tạm Thời Hiền Tài Dự Phong ở Hải Ngoại ngày 01 tháng 09 năm 2000,
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Hiền Tài Ban Thế Đạo Hải Ngoại Kỳ IV ngày 25 tháng 12 năm 2004 tại Hội Trường Châu Đạo California - Hoa Kỳ,
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Văn Phòng Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại San Jose, CA ngày 09-01-2005,

Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay tu chỉnh lại Khoản 2 của Điều 2 - Chương I về Tổ-Chức- Hoạt Động và Điều 5 - Chương II về Nhiệm Vụ - Quyền Hạn trong Bản Quy Chế Tạm Thời Hiền Tài Dự Phong ở Hải Ngoại lại như sau:

Khoản 2 mới của Điều 2 - Chương I
2- Phải hội đủ một trong các điều kiện về văn hóa, chuyên môn dưới đây:
- Tốt nghiệp Đại Học ở hải ngoại (Bằng BA, BS hoặc tương đương trở lên).
- Hoặc tốt nghiệp bằng Tú Tài II hoặc Cựu Sĩ Quan (thời kỳ trước năm 1975) cấp bậc từ Đại Úy trở lên hiện sinh sống ở hải ngoại.
- Hoặc những nhà kinh doanh, nhân sĩ có đạo tâm có công nghiệp giúp ích cho Đạo.

Điều 5 mới Chương II
Hiền Tài Dự Phong có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
- Truyền bá Giáo Lý Đại Đạo cùng với Chức Sắc Ban Thế Đạo.
- Bảo vệ và giúp đỡ tín đồ trong mỗi hoàn cảnh.
- Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch do Ban Quản Nhiệm đề ra.
- Tuân thủ và thực thi đúng mức đường lối chính trị Đạo, Đời của Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại được xây dựng trên căn bản Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo do Hội Thánh ban hành.
- Tuyệt đối không được dùng danh nghĩa Ban Thế Đạo để hoạt động chính trị, hoặc thực hiện ý đồ cá nhân, phe nhóm.
- Đóng góp niên liễm làm chi phí điều hành hoạt động, phát triển cơ-sở của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
- Được quyền tham dự các kỳ Đại Hội hoặc Hội Nghị thường niên do Ban Quản Nhiệm triệu tập và có quyền đóng góp, phát biểu ý kiến về đường lối, chủ trương hoạt động của Ban Quản Nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ được Hội Thánh giao.
- Được quyền ứng cử vào các chức vụ Phó Tổng Quản Nhiệm (Đệ I và Đệ II)
trong các Ban Quản Nhiệm địa phương.
- Được quyền đề cử, tham gia giữ những chức vụ từ Trưởng Nhiệm trở xuống kể cả các chức vụ Phụ Tá trong Ban Quản Nhiệm.
- Được quyền tham dự các chương trình huấn luyện, đào tạo về Giáo Lý của Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo đề ra.

Ngoài ra, do nhu cầu Đạo sự, Hiền Tài Dự Phong khi lãnh nhiệm vụ đi giao dịch với bên ngoài (Ngoại giao) được quyền mặc Trường Y (06) sáu nút (Mang phù hiệu Ban Thế Đạo) nhưng phải được sự đồng ý của vị Lãnh Đạo cơ-sở Đạo đang phục vụ và của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Điều 2: Các Điều khoản khác của Quy Chế Tạm Thời Hiền Tài Dự Phong ở Hải Ngoại vẫn như cũ.

Bản Tu Chỉnh nầy được đính kèm theo Bản Quy Chế Tạm Thời Hiền Tài Dự Phong ở Hải Ngoại ngày 01 tháng 09 năm 2000 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

San Jose, ngày 09 tháng 02 năm 2005
TM. Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
Tổng Quản Nhiệm


(Ký tên)

HT. NGUYỄN NGỌC DŨMẫu gia nhập | Phương hướng 2013-2016
Trang chủ