BIỂU MẪU

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập ..... niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
----------------

PHIẾU GIA NHẬP
BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
(Hiền Tài Dự Phong)

(MẪU A)
1- Họ và Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- Năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- Quốc Tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4- Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5- E-Mail (nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . . Số Fax (nếu có) . . . . . . .
6- Trình độ văn hóa . . . . . . . . . . . . . . . Chuyên môn . . . . .
    Ngoại ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7- Cấp bậc, chức vụ (nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8- Tình trạng gia cảnh: . . . . .Độc thân . . . . . . . Có gia đình . . . .
9- Nhập Môn vào Đạo: Đã Nhập Môn . . . . . .Chưa Nhập Môn . . . . . .
10- Người tiến cử (1) :
    a- Tên họ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phẩm vị : . . . . . . . . . .
    b- Đang hành Đạo tại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi đề nghị Ban Quản Nhiệm Hải Ngoại-Ban Thế Đạo xét chấp thuận cho tôi được gia nhập vào Ban Thế Đạo Hải Ngoại với tư cách Hiền Tài Dự Phong để có cơ hội lập công bồi đức trong cửa Đạo.

Tôi cam đoan tuân hành Quy Chế áp dụng cho Hiền Tài Dự Phong và cam kết tuân lịnh của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh khi Hội Thánh tái lập quyền (Theo đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, các Đạo Nghị Định v.v.) quyết định phẩm vị Hiền Tài của tôi về sau nầy

. . . . . . . . . .ngày . . . tháng . . năm . . .

(Ký tên)

Đính Kèm
- Bản Photocopy giấy Nhập Môn.
- Tờ Tiến cử.
- Bản Photocopy Văn Bằng hoặc Chứng chỉ Văn hóa, chuyên môn.
- Hoặc Giấy Chứng Nhận có Công nghiệp.

Ghi chú
(1) Cần ghi đủ danh tánh (02) vị Tiến cử nếu là Chức Việc trong Bàn Trị sự.
(2) Nếu hợp lệ về Công nghiệp đối với Đạo, được miễn diều kiện văn hóa,chuyên môn quy định.

_________

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập .... niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH
_________

TỜ TIẾN CỬ
Hiền Tài Dự Phong

(MẪU B)


1- Họ và Tên người tiến cử: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- Ngày và năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E- Mail address (nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số Fax (Nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . .
4- Hiện là:
- Chức sắc Thiên Phong: (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Chức sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài): (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Quyền Khâm Châu Đạo: Đang hành Đạo tại . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Quyền Đầu Tộc Đaọ: Đang hành Đạo tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Chức việc Bàn Trị Sự : Đang hành Đạo tại . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(02 vị)

Nay tôi đứng ra tiến cử (ghi tên) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sinh ngày . . . . tháng . . . . . năm . . . tại . . . . . . . . . . là người có đủ tư cách về Hạnh kiểm và Đạo đức xin gia nhập vào Ban Thế Đạo Hải Ngoại với danh hiệu Hiền Tài Dự Phong.

Tờ Tiến cử nầy dùng cho Đương sự bổ túc Hồ sơ xin gia nhập Ban Thế Đạo Hải Ngoai.

. . . . . . . ngày . . . . . tháng . . . .năm 200. .

(Ký tên)

>Ghi chú
- Nếu là Chức việc Bàn Trị Sự, phải có
đủ chữ ký của hai vị Tiến cử.
- (1) Đánh dấu (x) vào hàng thích hợp.Điều kiện gia nhập | Tu chính quy chế
Trang chủ