TÓM LƯỢC

ĐIỀU KIỆN & THỂ THỨC NỘP HỒ SƠ
GIA NHẬP HIỀN TÀI DỰ PHONG

(Theo Quy Chế Hiền Tài Dự Phong ngày 01-09-2000 được tu chỉnh
theo Quyết Định số 200/VP/BTĐHN ngày 09-02-2005)


I- ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
Muốn gia nhập vào Ban Thế Đạo với chức danh Hiền Tài Dự Phong, các ứng viên cần phải hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
     1- Phải là Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (có nhập môn).
     2- Hội đủ một trong các điều kiện về Văn hóa, chuyên môn hoặc các điều kiện đặc biệt dưới đây
         a- Tốt nghiệp Đại Học trở lên ở Hải Ngoại (bằng B.A., B.S. hoặc tương đương trở lên.
         b- Tốt nghiệp bằng Tú Tài II hoặc Cựu sĩ quan (thời kỳ trước năm 1975) cấp bậc từ Đại úy trở lên, hiện sinh sống ở Hải ngoại.
         c- Là Hiền Tài Khóa VI (Đã nộp Hồ sơ xin gia nhập Ban Thế Đạo, nhưng chưa được Hội Thánh xét công nhận do biến cố 1975 xảy ra).
         d- Hoặc những nhà kinh doanh, nhân sĩ có Đạo Tâm có công nghiệp giúp ích cho Đạo.
     3- Đối với các trường hợp (a, b, d): cần được sự tiến cử của Chức sắc Thiên Phong cấp Giáo Hữu trở lên hoặc của ít nhất là (01) một vị Hiền Tài trở lên. Nếu người tiến cử là Chức sắc Hành Chánh Đạo tại địa phương (cấp Châu Đạo, Tộc Đạo) thì (01) một vị Quyền Đầu Tộc đương quyền hành Đạo trở lên tại địa phương đó có quyền đứng ra tiến cử.
Tại các địa phương chưa có Tộc Đạo, Chức Việc trong Bàn Trị sự được quyền đứng ra tiến cử nhưng phải Co ít nhất là (02) hai vị trở lên mới hợp lệ.

II- HỒ SƠ XIN GIA NHẬP.
     Hồ sơ xin gia nhập gồm có:

     a- Đối với Quý vị Hiền Tài Khóa VI :
    Quý vị thuộc Hiền Tài Khóa VI trước đây được mời tham gia hoạt động trong Ban Thế Đạo, không cần phải lập lại toàn bộ Hồ sơ, mà chỉ cần hoàn tất các thủ tục dưới đây:
     - Nếu còn Giấy Biên nhận nộp Hồ sơ: Chỉ cần làm Phiếu Gia Nhập (Mẫu HT6/1) và kèm Bản chính Biên nhận nộp Hồ sơ là hợp lệ (Bản chính sẽ được hoàn lại).
     - Trường hợp Giấy Biên nhận nộp Hồ sơ bị thất lạc, chỉ cần làm Tờ Cam Kết (Mẫu HT6/2).

     b- Đối với Ứng viên Hiền Tài Dự Phong thuộc thành phần Trí Thức ở Hải ngoại:

Hồ sơ xin gia nhập gồm có:
     - Phiếu Gia nhập Ban Thế Đạo (Mẫu A)
     - Tờ Tiến cử (Mẫu B).
     - Bản sao Văn Bằng, Chứng chỉ (Photocopy).
     - Giấy Nhập Môn vào Đạo (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ-Tòa Thánh Tây Ninh), (Photocopy).
    
     * Các Trường hợp đặc biệt:
     1)- Đối với con em trong gia đình Đại Đạo (Tòa Thánh Tây Ninh):
     - Nếu đã Nhập Môn nhưng Giấy Nhập Môn bị thất lạc, cần phải Tái Thệ.
     - Nếu chưa Nhập Môn, thì cần đến các Cơ sở Hành Chánh Đạo như Hương Đạo, Tộc Đạo.. để Nhập Môn.
     2)- Đối với con em gia đình Đại Đạo (Không thuộc Tòa Thánh Tây Ninh) và những người chưa nhập môn: Nếu hội đủ các điều kiện về Văn hóa chuyên môn, về Tiến cử..., được nộp Hồ sơ xin gia nhập Ban Thế Đạo, nhưng Giấy Nhập Môn phải nộp bổ sung trong vòng (06) sáu tháng.
    
     c- Đối với những Vị có Tú Tài II trở lên và những vị Sĩ Quan cấp bậc từ Đại Úy trở lên (Trước năm 1975 chưa có cơ hội gia nhập vào Ban Thế Đạo ): Nếu muốn gia nhập Ban Thế Đạo Hải Ngoại, cần lập đủ Hồ sơ như quy định cho thành phần Trí Thức ở Hải ngoại. (Điểm b- Mục II)
    
     d- Đối với những Vị đã có đóng góp công nghiệp đặc biệt cho Đạo:
         - Được miễn Điều kiện về Văn hóa chuyên môn.
         - Cần đủ điều kiện về Tiến cử, về Nhập môn.
         - Giấy chứng minh đóng góp công nghiệp cho Đạo.

III- NỘP HỒ SƠ
Hồ sơ gia nhập gởi về địa chỉ sau:
     BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
     Số: 3076 Oakbridge Dr., San Jose, CA. 95121.

IV- LIÊN LẠC
     1)- HT. Nguyễn ngọc Dũ
     - Phone: (408) 238-6547
     - Fax: (408) 440-1372
     - E- Mail: Dutani@comcast.net

     2)- HT. Nguyễn văn Cầu
     - Phone & Fax: (408) 262-4209
     - E- Mail: caunguyencd@gmail.com

     3)- HT. Mai văn Tìm
     - Phone: (206) 723-3864.
     - E-Mail: Timmai@juno.com    Quy chế | Mẫu gia nhập
Trang chủ