"Vận động Nhân tài, Trí thức Hải Ngoại gia nhập vào Ban Thế Đạo là "Cầu Hiền" giúp Đạo và góp phần "Dìu độ Nguyên Nhân nhập trường Công quả" trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ".

* * *
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Thất thập lục niên
TÒA THÁNH TÂY NINH

____

QUY CHẾ TẠM THỜI
"HIỀN TÀI DỰ PHONG" Ở HẢI NGOẠI


- Căn cứ vào Bản Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo do Hội Thánh ban hành.
- Căn cứ vào sự thống nhất của tất cả Hiền Tài Ban Thế Đạo ở Hải ngoại trong đợt Góp ý ngày 31 tháng 1 năm 1999 về việc thực hiện Chủ Trương Thế Hệ Kế Thừa Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại.
- Được sự tán đồng và khuyến khích của Quý Chức sắc Thiên Phong tại Hải Ngoại (Ngài Giáo Hữu Thái Cầm Thanh, Ngài Giáo Hữu Thượng Màng Thanh, Ngài Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh) Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.
- Do nhu cầu và tình hình thực tế hiện nay ở Hải Ngoại.

Nay Ban Quản Nhiệm Hải Ngoại – Ban Thế Đạo ban hành Quy Chế Tạm Thời này gồm có các Chương, Điều dưới đây:
    
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Mục đích - Nội dung

Tạo dựng một Thế hệ Kế Thừa cho Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại là một Chủ trương không những đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay mà còn nhằm thực hiện Đường lối của Hội Thánh trước năm 1975 khi thành lập Ban Thế Đạo. Đó là "Nhằm thu hút, tiếp rước Nhân tài có thiện tâm giúp Đạo và góp phần dìu độ Nguyên Nhân nhập trường Công quả".
;
Việc thực hiện Chủ trương nêu trên hoàn toàn không phải là tuyển chọn hoặc ban phẩm vị Hiền Tài cho các Ứng viên đủ điều kiện như việc làm của Hội Thánh trước đây, mà chỉ nhằm tạo điều kiện cho Quý vị có Đạo tâm, đủ tiêu chuẩn, hội nhập vào Ban Thế Đạo với tư cách là Hiền Tài Dự Phong để có cơ hội lập công bồi đức trong cửa Đạo.

CHƯƠNG I
Tổ chức - Hoạt động

Điều 1: Về Tên gọi - Hệ thống hoạt động.
*- Tên gọi: Thành viên trong Tổ chức Kế thừa có tên gọi là "Hiền Tài Dự Phong."
*- Hiền Tài Dự Phong là thành viên chính thức của Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại, hoạt động dưới sự điều hợp và theo Kế hoạch thống nhất của Ban Quản Nhiệm Hải Ngoại - Ban Thế Đạo thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

Điều 2: Gia nhập
Muốn gia nhập vào Ban Thế Đạo với chức danh Hiền Tài Dự Phong, các ứng viên cần phải hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
    
     1.Phải là Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Có nhập môn).
     2.Hội đủ một trong các điều kiện về Văn hóa, chuyên môn dưới đây:
     *Tốt nghiệp Đại Học trở lên ở Hải Ngoại (bằng B.A., B.S. hoặc tương đương trở lên.
     *Hoặc Sinh viên đang theo học từ năm thứ 3 trở lên (hệ 4 năm) tại các trường Đại Học ở Hải Ngoại.
     *Hoặc Tốt nghiệp các trường College (bằng A.A, A.S. hoặc tương đương) hoặc các trường Cao đẳng chuyên nghiệp ở Hải Ngoại.
     * Tốt nghiệp bằng Tú Tài II hoặc Cựu sĩ quan (thời kỳ trước năm 1975) cấp bậc từ Đại úy trở lên, hiện sinh sống ở Hải ngoại.
     *Hoặc Những nhà kinh doanh, nhân sĩ có Đạo Tâm có công nghiệp giúp ích cho Đạo.
     3.Được sự tiến cử của Chức sắc Thiên Phong cấp Giáo Hữu trở lên hoặc của ít nhất là (01) một vị Hiền Tài trở lên. Nếu người tiến cử là Chức sắc Hành Chánh Đạo tại địa phương (cấp Châu Đạo, Tộc Đạo) thì (01) một vị Quyền Đầu Tộc đương quyền hành Đạo trở lên tại địa phương đó có quyền đứng ra tiến cử.
     Tại các địa phương chưa có Tộc Đạo, Chức Việc trong Bàn Trị sự được quyền đứng ra tiến cử nhưng phải có ít nhất là (02) hai vị trở lên mới hợp lệ.

Điều 3: Xét duyệt công nhận
Các ứng viên có hồ sơ hợp lệ, được xét công nhận tạm thời danh hiệu "Hiền Tài Dự Phong" bằng một quyết định của Ban Quản Nhiệm Hải Ngoại.
Sau hai năm hoạt động trong Ban Thế Đạo, Ban Quản Nhiệm sẽ xét công nhận danh hiệu Hiền Tài Dự Phong chính thức. Việc công nhận chính thức có thể áp dụng theo phương thức xét đặc cách trước thời hạn (02) năm đối với Quý vị có công nghiệp đặc biệt với Đạo.
    
Điều 4: Minh thệ
Sau khi công nhận chính thức, Hiền Tài Dự Phong phải Minh thệ trước Thiên Bàn Đức Chí Tôn và Bàn Thờ Đức Hộ Pháp.

CHƯƠNG II
Nhiệm vụ - Quyền Hạn.

Điều 5: Hiền Tài Dự Phong có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
     - Cùng với Chức sắc Ban Thế Đạo truyền bá Giáo Lý Đại Đạo.
     - Bảo vệ và giúp đỡ Tín đồ Đại Đạo trong mỗi hoàn cảnh.
     - Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch do Ban Quản Nhiệm đề ra.
     - Tuân thủ va thực thi đúng mức Đường lối Chính Trị Đạo, Đời của Ban Quản Nhiệm Hải Ngoại được xây dựng trên căn bản Quy Điều và Nội Luật do Hội Thánh ban hành. Tuyệt đối không được dùng danh nghĩa Ban Thế Đạo để hoạt động chính trị, hoặc thực hiện ý đồ cá nhân, phe nhóm.
     - Đóng góp niên liễm làm chi phí điều hành hoạt động phát triển cơ sở của Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại.
     - Được quyền tham dự các kỳ Đại Hội hoặc Hội Nghị thường niên do Ban Quản Nhiệm triệu tập và có quyền đóng góp, phát biểu ý kiến về đường lối, chủ trương hoạt động của Ban Quản Nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ được Hội Thánh giao.
     - Được quyền đề cử, tham gia giữ các chức vụ từ Trưởng Nhiệm trở xuống kể cả Chức vụ Phụ Tá trong Ban Quản Nhiệm.
     - Được quyền tham dự các chương trình huấn luyện, đào tạo về Giáo Lý của Ban Quản Nhiệm đề ra.     

CHƯƠNG III
Khen thưởng - Kỷ luật

Điều 6: Khen thưởng
Ngoài biện pháp khen thưởng dưới hình thức xét công nhận đặc cách như quy định tài khoản 2, Điều 3, nhửng Vị có lập được những Công nghiệp đặc biệt sẽ được cấp Giấy Tuyên Dương để làm bằng hầu sau này xin Hội Thánh (Khi tái phục quyền) ưu tiên xét ân phong phẩm vị trong Ban Thế Đạo.
    
Điều 7: Kỷ Luật
Mọi việc vi phạm Quy chế này hoặc những hành vi gây ra tác hại cho Sự Nghiệp Đạo ở Hải Ngoại, tùy theo mức độ, người vi phạm sẽ bị chế tài kỷ luật từ hình thức Khuyến cáo đến cho thôi hoạt động có thời hạn, hoặc sẽ bị khai trừ vĩnh viễn ra khỏi Ban Thế Đạo.
Việc xét khen thưởng, kỷ luật, sẽ do một Hội Đồng phụ trách. Hội đồng nầy do Ban Quản Nhiệm thành lập.    

CHƯƠNG IV
Sửa đổi Quy Chế

Điều 8: Bản Quy Chế này có thể được tu chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tinh hình thưc tế (Ngoại trừ các Điều 2, khoản 1 ; Điều 4 và Điều 7 của Bản Quy Chế).

Muốn sửa đổi Quy Chế, phải có quá 1/2 (Quá bán) tổng số Hiền Tài Dự phong đề nghị và Nghị quyết sửa đổi phải đạt quá 2/3 tổng số Hiền Tài hiện diện trong kỳ Đại Hội (Kể cả Hiền Tài thực thụ do Hội Thánh công nhận và Hiền Tài Dự Phong) biểu quyết chấp thuận mới có giá trị thi hành.

Chỉ có Hiền Tài Dự Phong sau khi được công nhận chính thức mới có quyền đề nghị và biểu quyết sửa đổi Quy chế.    

CHƯƠNG V
Các điều khoản đặc biệt
(Hiền Tài Khóa VI)

Điều 9: Hiền Tài Khóa VI gồm những Vị Trí Thức hoặc Sĩ Quan (Trước năm 1975) hội đủ các điều kiện về văn hóa, cấp bậc theo quy định trong Bản Quy Điều và Nội Luật, đã nộp Hồ sơ xin vào Ban Thế Đạo, nhưng chưa kịp được Hội Thánh xét công nhận và ân phong phẩm vị Hiền Tài.

Điều 10: Muốn gia nhập và hoạt động trong Ban Thế Đạo ở Hải ngoại với Chức danh Hiền Tài Dự Phong, Quý vị Hiền Tài Khóa VI được trân trọng tiếp rước, không cần thiết lập lại toàn bộ Hồ sơ (Không cần người Tiến cử, miễn chứng minh về điều kiện Văn hóa chuyên môn . . .) mà chỉ cần hoàn tất các thủ tục như dưới đây:

     -Nếu còn Giấy Biên Nhận nộp Hồ sơ Hiền tài Khóa VI, chỉ cần làm Phiếu Gia Nhập (Theo Mẫu HT6/1), kèm Bản chính Biên nhận.

     -Trường hợp thất lạc Giấy Biên Nhận, chỉ cần làm Tờ Cam Kết (Theo Mẫu HT6/2).
    
Điều 11:- Khi Hồ sơ hợp lệ, Quý Vị Hiền Tài Khóa VI được công nhận Chức danh Hiền Tài Dự Phong chính thức (Không qua giai đoạn công nhận tạm thời), và phải Minh Thệ trước Thiên Bàn Đức Chí Tôn và Bàn Thờ Đức Hộ Pháp.
    
Sau khi được công nhận Chức danh Hiền Tài Dự Phong chính thức, Quý vị Hiền Tài Khóa VI có nhiệm vụ tuân thủ các quy định trong Bản Quy Chế nầy.    

CHƯƠNG VI
Điều khoản chung

Điều 12:- Bản Quy Chế Tạm Thời này được xem là một Bản Phụ Đính kèm theo Bản Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo do Hội Thánh ban hành, được áp dụng trong hoàn cảnh đặc biệt hiện nay và toàn thể Hiền Tài Dự Phong thuộc Tổ chức Kế Thừa Ban Thế Đạo ở Hải Ngoại có nhiệm vụ nghiêm chỉnh chấp hành.

     San Jose, ngày 01 tháng 09 năm 2000
     TM.BAN QUẢN NHIỆM
     Tổng Quản Nhiệm
    
     HT.NGUYỄN NGỌC DŨ
          (Ký tên)Mục đích | Điều kiện gia nhập
Trang chủ