MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA
THÀNH LẬP THẾ HỆ KẾ THỪA
(HIỀN TÀI DỰ PHONG)

------------------


(Trích Thông Báo số Số 078 VP/BQNHN ngày 01 tháng 09 năm 2000 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại) "Vận động Nhân tài, Trí thức Hải Ngoại gia nhập vào Ban Thế Đạo là "Cầu Hiền" giúp Đạo và góp phần "Dìu độ Nguyên Nhân nhập trường Công quả" trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ"

* * *

Thứ nhứt: Nhằm thực thi Đường Lối của Hội Thánh trước đây khi thành lập Ban Thế Đạo.

Trong nội dung Thánh Lịnh số 01/TL ngày 8 tháng 3 năm Ất Tỵ (DL.ngày 9-4-1965) của Ngài Bảo Thế, Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài gởi các Cơ Quan Hành Chánh, Phước Thiện Nam, nữ có ghi rõ:

“Đây là một phương sách mở rộng cửa Từ Bi tiếp rước Nhân Tài có Thiện tâm giúp Hội Thánh điểm tô Đại Nghiệp Đạo và cũng là phương tiện dìu độ Nguyên Nhân nhập trường Công Quả”.

Trong Huấn Từ nhân Lễ Tấn Phong Hiền Tài Ban Thế Đạo năm 1970, Đức Thượng Sanh cũng đã dạy rõ “Mở rộng cửa Ban Thế Đạo, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài do theo nhã ý của Đức Hộ Pháp, ban phẩm Hiền Tài cho những bậc hữu học để khích lệ Trí thức nhập vào Trường Công quả, hầu tiến đức tu thân theo chí hướng của mình”

Thứ hai Trước tình hình cơ Đạo và trong hoàn cảnh đặc thù của Ban Thế Đạo hiện nay, việc taọ lập một Thế hệ Kế Thừa là một nhu cầu cần thiết nhằm thu hút, huy động sự trợ lực của Nhân Tài, Trí thức hải ngoại vào Ban Thế Đạo góp phần Bảo Thủ Chơn Truyền và phát triển Đại Nghiệp Đạo giai đoạn hiện nay và về lâu dài.

Thứ ba Tiếp đón Trí thức nhân tài có Đạo tâm và Căn duyên vào Ban Thế Đạo theo Chủ Trương nêu trên không phải là tuyển chọn và ban phẩm vị Hiền Tài cho những vị đủ tiêu chuẩn như Hội Thánh thực hiện trước đây, mà chỉ nhằm tạo điều kiện cho Quý vị nầỵ hội nhập vào Ban Thế Đạo với tư cách là Hiền Tài Dự Phong (Ứng viên vào phẩm vị Hiền Tài) để có cơ hội lập công bồi đức trong cửa Đạo Cao Đài.

Sau nầy khi Hội Thánh tái lập Quyền (Theo đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, các Đạo Nghị Định,v .v..) và khi Hội Thánh có chủ trương tuyển chọn Hiền Tài, quý vị Hiền Tài Dự Phong sẽ xin Hội Thánh xét ân phong phẩm vị trong Ban Thế Đạo.

Với mục đích vá ý nghĩa nêu trên, Chủ Trương tạo lập Thế Hệ Kế Thừa do Ban Thế Đạo Hải Ngoai xác lập đã được sự đồng thuận của tất cả Chức sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài) trong đợt góp ý ngày 31-1-1999, đặc biệt là được sự đồng thuận và khích lệ của Quý vị Chức sắc Thiên Phong hiện sinh sống ở Hải Ngoại (Ngài Giáo Hữu Thái Cầm Thanh, Ngài Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh, Ngài Giáo Hữu Thượng Màng Thanh).

Chủ Trương nêu trên được sự tán đồng của các Cơ sở Đạo tại Hải ngoại như Châu Đạo California (Gồm Tộc Đạo Orange, Tộc Đạo San Diego và Tộc Đạo Santa Clara), Thánh Thất Seatle ( Washington State) , Tộc Đạo Sydney (Australia). v . v . cũng như được sự cổ vũ khích lệ của đa số Đồng đạo các nơi ở Hải Ngoại.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WEBSITE BAN THẾ ĐẠOThành lập | Quy chế
Trang chủ