TÒA THÁNH TÂY NINH
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài

BAN THẾ ĐAO
THÀNH LẬP BAN THẾ ĐẠO


* Là một tổ chức chính danh thuộc “Chi Thế” Hiệp Thiên Đài, Ban Thế Đạo Hải Ngoại “Tuyệt đối trung thành với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh và tự nguyện phục tùng Hội Thánh khi Hội Thánh tái lập quyền theo đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và các Đạo Nghị Định v.v. ."

I- LƯỢC SỬ THÀNH LẬP.

Do biến cố năm 1975, trôi theo vận nước, một số đông đảo Tín đồ Cao Đài đã bỏ Đất nước ra đi khắp nơi trên Thế giới, trong đó có một số Chức sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài)

Với Đức Tin mãnh liệt, một lòng vì Thầy, vì Đạo, người Tín đồ Cao Đài trong đó có Hiền Tài Ban Thế Đạo ở Hải ngoại dần liên kết, hội tụ lai thành lập các Hội Tín Hữu Cao Đài, dần tiến đến thành lập các Cơ sở Đạo như Hương Đạo, Tộc Đạo, Châu Đạo, Điện Thờ Phật Mẫu.v.v. Các tổ chức Đạo đã cùng nhau kiến tạo nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, cùng lo bảo thủ Chơn Truyền và phát triển nền Chơn Đạo.

Đặc điểm đáng lưu ý là trong quá trình hội tụ ban đầu cũng như phát triển về sau nầy của nền Đạo tại Hải ngoại, đều có sự tham gia đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp của Hiền Tài Ban Thế Đạo.

Vào khoảng giửa năm 1992, do tâm huyết và ý kiến của một số vị Hiền Tài, một Ban Vận Động Đại Hội Hiền Tài Hải ngoại được thành lâp với nhiệm vụ liên lạc lấy ý kiến của hơn 100 vị HiềnTài ở rãi rác khắp nơi trên Thế giới, trong đó đông đảo nhất là ở Hoa Kỳ. Trên căn bản thăm dò ý kiến, một tổ chức có tên là “Ban Tổ Chức Đại Hội Hiền Tài” đươc thành lập có nhiệm vụ triệu tập và tổ chức Đại Hội.

Kết quả sau gần 3 năm hoạt động, Ban Thế Đạo Hải Ngoại được chính thức thành lập, tồn tại và phát triển cho đến nay.

A-Đại Hội Hiền Tài Hải Ngoại lần 1:

- Thành lập Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
- Ra Bản Tuyên Cáo Chung.
- Bầu ra Ban Quản Nhiệm Nhiệm Kỳ I (Nhiệm kỳ là ba năm)
- Tổ chức ngày 23 và 24 tháng 12 năm 1995 tai San Jose, Bắc California-Hoa Kỳ.

B- Đại Hội Hiền Tài Hải Ngoại lần 2:

- Bầu Ban Quản Nhiệm Nhiệm Kỳ 2.
- Minh định lập trường đúng theo tinh thần, nội dung Bản Tuyên Cáo Chung trong Đại Hội Hiền Tài Hải Ngoại lần I
- Không công nhận Hội Đồng Chưởng Quản, một tổ chức thực chất do chính quyền Cộng Sản thành lập và chi phối toàn diện.
-Tổ chức ngày 05-07-98 tại Thánh Thất Lampson, Garden Grove, Nam California-Hoa Kỳ.

C- Đại Hội Hiền Tài Hải Ngoại lần 3: Dai Hoi Hien Tai

- Bầu Ban Quản Nhiệm Nhiệm Kỳ III.
- Tiếp tục khẳng định lập trường theo đúng tinh thần nêu trong Đại Hội lần thứ I và lần II.
- Thông qua Đường lối và Phương hướng hoạt động của Ban Quản Nhiệm Nhiệm Kỳ III.
- Tổ chức ngày 23- 12-2001 tại Hội Trường Thánh Thất Orange, Westminter, Nam California-Hoa Kỳ.

D- Đại Hội Hiền Tài Hải Ngoại lần 4:

- Bầu Ban Quản Nhiệm Nhiệm Kỳ IV.
- Tiếp tục khẳng định lập trường theo đúng tinh thần nêu trong Đại Hội lần thứ I, II và lần III.
- Thông qua Đường lối và Phương hướng hoạt động của Ban Quản Nhiệm Nhiệm Kỳ IV.
- Tổ chức ngày 25- 12-2004 tại Hội Trường Thánh Thất Orange, Westminter, Nam California-Hoa Kỳ.

      

II- MỘT SỐ NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG.

Từ sau ngày thành lập đến nay, nhìn chung, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã dần có những bước tiến tương đối vững chắc:

-Tổ chức nội bộ dần được kiện toàn, mở rộng và ngày càng có chiều hướng phát triển thuận lợi.Đặc biệt là ở bước đầu đã mời gọi được một số Nhân Tài, Trí thức ở Hải Ngoại hội nhập vào Ban Thế Đạo để cùng chung lo Đại Nghiệp Đạo về lâu dài.

-Mối quan hệ giữa Ban Thế Đạo Hải Ngoại và các Cơ sở, Tổ chức Đạo ở Hải Ngoại ngày càng thể hiện được tinh thần thương yêu, đoàn kết và hơp tác.

-Việc Phổ truyền Giáo lý Đại Đạo ngày càng được mở rộng khắp mọi nơi qua mang Internet (Website Ban The Dao), qua thực hiện ban đầu Chương Trình Giáo Lý , qua kết quả in ấn và phổ biến Kinh sách Đạo . đặc biệt là vai trò quan trọng của Tập San Thế Đạo luôn được cải tiến với mạng lưới phát hành ngày càng được mở rộng ở nhiều nơi . . .

-Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Ban Quản Nhiệm ngày càng được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ, động viên từ vật chất lẫn tinh thần của số đông đảo Đồng Đạo ở khắp nơi ở Hải Ngoại.


III- BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI: NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

Là một tổ chức chính danh thuộc “Chi Thế” Hiệp Thiên Đài- Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được thành lập ở Hải Ngoại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại luôn khẳng định “Tuyệt đối trung thành với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh và tự nguyện phục tùng Hội Thánh khi Hội Thánh tái lập quyền theo đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và các Đạo Nghị Định v.v. ."

- Với lòng quyết tâm, trung kiên “Vì Thầy, Vì Đạo” của số đông đảo Hiền Tài Ban Thế Đạo.
- Với sự tiếp tay trợ lực của khối Nhân tài Trí thức ở Hải ngoại hội nhập vào Ban Thế Đạo theo Chủ trương “Cầu Hiền giúp Đạo” dựa trên Đường lối của Hội Thánh trước đây.
- Với sự quan tâm hổ trợ giúp đỡ từ vật chất lẫn tinh thần của toàn thể Đồng Đạo ở Hải Ngoại.
Nhìn về tương lai, Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ là một nhân tố quan trọng thúc đẩy tiến trình hợp nhất trong Khối Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tiến đến thống nhất toàn diện Khối Tín Đồ Cao Đài ở Hải Ngoại để cùng chung lo cho Đại Nghiệp.

WEBSITE BAN THẾ ĐẠO

Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Mục đích
Trang chủ