Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Phương Hướng Hoạt động năm 2013-2016

* * *
(Đã được biểu quyết chấp thuận trong Đại hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 7 Tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2013).

1- Tuân hành Hiến Chương ngày 21 tháng 1 năm 1965 của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh.

2- Tuân hành Qui Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo được Đức Thượng Sanh, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, ban hành ngày 30-3-1965 ( nhằm ngày 28-2 năm Ất Tỵ), Qui chế Tạm Thời Hiền Tài Dự Phong ở Hải Ngoại do Ban Thế Đạo Hải Ngoại ban hành ngày 1-9-2000 và các văn kiện Tu Chính kế tiếp.

3- Thi hành nhiệm vụ của Ban Thế Đạo và thực hiện việc phát triển Thế Hệ Kế Thừa.

4- Mời những nhân sĩ thiện tâm giúp Đạo tham gia đóng góp công sức vào việc phát triền Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

5- Kết hợp với các Tổ chức Thanh Thiếu niên Đại Đạo và các cơ sở Đạo trong việc phát triển Đạo.

6- Củng cố và phát triển hệ thống truyền thông (Tập san, Báo Chí, In Kinh Sách, dịch thuật, websites . . .v . v. . . ).

7- Thành viên của Cơ quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

Houston, ngày 30-8-2013
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
BAN QUẢN NHIỆM
BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
nhiệm kỳ 7 (2013-2016)


1-Thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại :

Tổng Quản Nhiệm: HT. Nguyễn Ngọc Dũ.

Đệ I Phó Tổng Quản Nhiệm: HTDP Trịnh Ngọc Túy

Đệ II Phó Tổng Quản Nhiệm: HTDP Ngô Thiện Đức.

Thủ bổn: Nguyễn Ngọc Dao

    *- Trưởng Nhiệm Kế Hoạch & Tổ Chức: HT. Nguyễn Ngọc Dũ

    *- Trưởng Nhiệm Kinh Tài: HTDP Trịnh Quốc Tuấn.
        Phó Trưởng Nhiệm: HTDP Trương Ng. Đăng Khoa.

    *- Trưởng Nhiệm Ngoại Vụ: HTDP Trịnh Ngọc Túy.

    *- Trưởng Nhiệm Giáo Lý: HT. Nguyễn Trung Đạo.

    *- Trưởng Nhiệm Văn Hóa:HTDP Lê Tấn Tài.

    *- Trưởng Nhiệm Xã-Hội: HTDP Ng. Kim Thế Vinh.

    *- Trưởng Nhiệm Thanh Sát: HT. Nguyễn Đăng Khích.

2-Thành phần Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương:

2.1: Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại bang Washington và bang Oregon:
    *- Trưởng Ban: HTDP Trần Trung Dung.

2.2: Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại bang Louisiana:
    *- Trưởng Ban: HT. Trần Huyền Quang.

2.3: Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Pháp:
    *- Trưởng Ban: HTDP Nguyễn Chí Hiền.

2.4: Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Canada:
    *- Trưởng Ban: HT. Nguyễn Tấn Phát.

Văn Phòng Ban Thế Đạo Hải Ngoại tạm thời được đặt tại số 3076 Oakbridge Dr, San Jose, CA 95121, Hoa-Kỳ.

Phụ giúp Ban Thế Đạo Hải Ngoại gồm có:

1-Văn Phòng
    Quản Văn Phòng: HTDP Nguyễn Ngọc Điệp.

2-Ban Tham Vấn:
    HT. Lê Văn Thêm.
    HT. Mai Văn Tìm.

3-Ban Trợ Lý:
    HTDP Nguyễn Đăng Điền.
    HTDP Đỗ Thanh Hải.
    HTDP Nguyễn Sam.


Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tu chính
Trang chủ