Lão Tử
*- Đạo Đức Kinh
( Nguyễn Hiến Lê)


*- Lão Tử tinh hoa
(Thu Giang Nguyễn Duy Cần)


Trang Tử
*- Nam Hoa Kinh
(Thu Giang Nguyễn Duy Cần)


Các bài viết