TỜ YÊU CẦU NHÀ NƯỚC HỦY BỎ BẢN ÁN CAO ĐÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

TỜ YÊU CẦU.
Trích yếu:“Chánh phủ Việt Nam Chánh thức nhìn nhận
Bản Án Cao Đài là sai
Khắc phục hậu quả Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được sinh hoạt tôn-giáo”.


Kính gởi:
• ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương.
• ÔNG NGUYỂN THANH XUÂN Phó Ban Tôn Giáo Chánh Phủ Đặc Trách Tôn Giáo Cao Đài.

Chúng tôi là những công dân Việt Nam tín ngưỡng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi tắt là Đạo Cao-Đài. Đồng ký tên gởi đến chánh phủ Việt Nam hai yêu-cầu:


./- Chánh thức nhìn nhận BẢN ÁN CAO-ĐÀI là sai.
./- và khắc-phục hậu-quả bằng văn-bản hành-chánh.


Chúng tôi xin nêu 3 vấn đề chính: a) Thực tế tôn-giáo; b) Bản án sai về trình tự tố tụng và nội dung; c) Yêu cầu khắc phục hậu quả bằng văn-bản hành-chánh.

A/- THỰC TẾ TÔN GIÁO.


Xin trình bày vắn tắc 03 phần: Nguồn gốc tôn-giáo, sinh hoạt tôn-giáo trước 30-4-1975 và sau đó.

1/- Nguồn Gốc Tôn-Giáo:

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế (Ông Trời) dùng huyền-diệu cơ-bút Giáo-Đạo Nam Phương với danh hiệu Cao-Đài.
Năm 1925 Đức Cao-Đài dạy môn-đệ chuẩn bị khai-sinh ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ ra trước xã hội.
Ngày 23-8-Bính-Dần (29-9-1926) làm TỜ KHAI TỊCH-ĐẠO gởi đến chánh phủ Pháp…
Ngày 01-9-Bính-Dần (07-10-1926) làm TỜ-KHAI-ĐẠO gởi đến chánh phủ Pháp..
Ngày 15-10-Bính-Dần (19-11-1926) tổ chức LỄ KHAI-ĐẠO tại Chùa Gò-Kén, Làng Long-Thành, Tỉnh Tây Ninh. Nam Phần Việt Nam.
Đức Cao-Đài dạy:

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục.
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.

Dân-chủ phải nhìn thấy được (bằng mắt), cộng-hưởng tự-do là Quyền tức con người có nhiều Quyền chớ chẳng phải xin cho hay chờ ban phát...Các Vị tiền bối làm thủ tục hành-chánh với chánh phủ Pháp để báo cho biết là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã ra đời trước sự chứng kiến các Tôn-Giáo bạn trên toàn-cầu và các vị tiền bối có trách-nhiệm truyền-bá ra quần-chúng (không đợi cho phép).

2/- Sinh Hoạt Tôn-Giáo Trước Ngày 30-4-1975.

Năm 1941 chánh phủ thực dân Pháp bắt Đức Hộ Pháp Phạm-Công-Tắc và một số Chức Sắc khác đày đi Madagascar (Phi Châu). Nhiều vị Chức Sắc khác bị giam cầm trong các nhà tù khác. Pháp tịch thu Tòa-Thánh Tây-Ninh và hầu hết Thánh-Thất cùng các cơ sở khác của Đạo. Chánh phủ Pháp muốn giết Đức Hộ-Pháp ở Phi Châu và tiêu diệt Đạo Cao-Đài. Hơn 5 năm, tình thế thay đổi Pháp phải đưa Đức Hộ-Pháp về Tòa Thánh Tây Ninh ngày 30-08-1946.

Ngày 05-07-1954 khi gặp phái đoàn của Thủ Tướng Phạm-Văn-Đồng tại Génève Đức Hộ-Pháp đã nói rõ không chấp-nhận việc chia-đôi đất nước và đề nghị hai chánh phủ miền Bắc và miền Nam phải đoàn-kết nhau để xây-dựng đất nước sau 80 năm bị Pháp đô-hộ.
Thủ Tướng Phạm-Văn-Đồng nói:...

 ĐỨC HỘ-PHÁP thử nghĩ coi biểu tôi phải nhìn nhận Ngô-Đình-Diệm. . . thì làm sao đặng, vì họ không có đại-diện cho một thực-lực, cho một ai hết, chớ như Đạo Cao-Đài đây, có một thực-lực hơn mấy triệu tín-đồ và một quân-đội mấy chục ngàn người, thì chúng tôi sẵn-sàng tiếp đón và thảo-luận tất cả mọi vấn-đề”.

Ông Phạm-Văn-Đồng cười và nói rằng:

“Họ đã sợ mà còn có người hù nữa” và day qua ĐỨC HỘ-PHÁP, hỏi ĐỨC NGÀI bị ai hù có sợ hay không?

ĐỨC NGÀI nói rằng:

“nếu tôi sợ thì tôi không có đến đây”. Chúng tôi có nhắc cho Anh em Việt-Minh biết rằng cái công kháng-chiến của họ, Quốc-dân không quên, nhưng họ phải làm thế nào cho cuộc giải-phóng dân-tộc cho trọn vẹn chớ đừng gở ách này rồi mang cái gông khác hay là đuổi cậu Pháp rồi rước chú Tàu về thì không ăn thua gì và quốc-dân sẽ phán-đoán việc đó. Anh em Việt-Minh nói rằng họ biết việc đó và không để xảy ra đâu.

. Ngày 20-07-1954 dân-tộc và đất nước bị chia đôi tại vĩ tuyến 17.
. Ngày 05-10-1955 Thủ Tướng Ngô Đình Diệm sai Tướng Nguyễn Thành Phương bao vây Hộ Pháp Đường, khủng bố Đức Hộ-Pháp.
. Ngày 16-02-1956 Đức Hộ-Pháp rời Toà Thánh đi Nam-Vang (Campuchia).
. Ngày 26-03-1956 Đức Hộ-Pháp công bố chính sách Hòa-Bình Chung-Sống tại Nam-Vang (Campuchia).
. Ngày 26-04-1956 Đức Hộ-Pháp gởi điện tín đến Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho biết nguyện-vọng của toàn dân và toàn đạo là HÒA-BÌNH, phản-đối chiến tranh nồi-da xáo-thịt.
Ngày 21-06-1956 Chủ Tịch Hồ Chí Minh gởi điện tín cảm ơn và hoan nghinh chánh sách hòa bình của Đức Hộ-Pháp.
Ngày 04-01-1958 Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương Ông Tôn Đức Thắng mời Đức Hộ-Pháp ra thăm miền Bắc.

3/- Sau Ngày 30-04-1975.

Ngày 20-09-1978 Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành BẢN-ÁN hoạt động phản cách mạng của một số tên phản động trong giới cầm đầu Giáo Phái Cao-Đài Tây Ninh (sau đây gọi tắc là BẢN-ÁN CAO-ĐÀI). Bản án ra đời được triễn khai rộng rãi trong quần-chúng suốt mấy tháng liền, những người không đồng ý với Bản-Án bị tách ra và tập trung lại để học tập riêng nhiều ngày...(Đức Hộ-Pháp Triều Thiên đã 29 năm).
Bản-Án Là Nguyên-Nhân Để Chánh-Quyền:

• Đóng cửa và chiếm dụng tất cả các cơ sở của Đạo từ trung ương đến địa phương trên phạm vi toàn quốc, các Chức-Sắc bị bắt học tập cải tạo trong lao tù.

• Áp đặc và buộc Chức Sắc ra Đạo lịnh 01 giải thể hành-chánh-Đạo 5 cấp thành 2 cấp, ngưng cơ-bút, ngưng cầu-phong, cầu-thăng…(Nhân chứng sống vẫn còn).

• Ngày 9-5-1997 Ông VŨ GIA THAM dựng lên Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) với danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh thêm bốn chử (Cao Đài Tây Ninh) để gạt gẫm nhơn sanh và giao trả cơ sở cho HĐCQ quản lý dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, nhằm tránh dư luận Quốc Tế.

• Chúng tôi theo Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Chánh-Thống (nguyên thủy) không được sinh hoạt tôn-giáo chánh thức, gây khó khăn và cho chúng tôi là không có pháp-nhân tín ngưỡng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho đến ngày nay.

B/- BẢN ÁN SAI VỀ TRÌNH TỰ TỐ TỤNG và NỘI DUNG.Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành bản-án thì trình tự tố tụng đã sai và nội dung cũng sai.

1/- Sai Về Trình Tự Tố Tụng.

Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành BẢN-ÁN CAO-ĐÀI là sai thẩm quyền và sai chức năng. Trách nhiệm nầy là của tòa án. Không đúng với trình tự tố tụng.

2/- Sai Về Nội Dung.

Nội dung quan trọng hàng đầu là kết tội những chức sắc Đại Thiên Phong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là phản bội tổ quốc, chống phá cách mạng qua nhiều thời kỳ. Mà nặng nề nhất là Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc Giáo-Chủ Đạo Cao-Đài. Bản án đã được triễn khai rộng rãi trong xã hội. Nhiều người trong số đó còn sống và sẳn sàng làm chứng về việc nầy.
Ngày 30-11-2006 chánh phủ Việt Nam đã giúp cho Chi Phái 1997 tổ chức rước Liên Đài Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc từ Nam-Vang (Campuchia) về Tòa-Thánh Tây-Ninh (Việt Nam).
Việc rước Liên Đài Đức-Hộ-Pháp có bàn tay của chánh phủ trong đó. Từ khâu xin phép tắc cho đến việc các quan chức dự lễ và lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trong buổi lễ.

a/- Nếu Giáo-Chủ Phạm-Công-Tắc phạm tội như BẢN ÁN CAO ĐÀI nêu ra thì tại sao chánh phủ Việt Nam cho phép tổ chức lễ rước Liên Đài MỘT PHẠM NHƠN long trọng và tốn kém như vậy?

b/- Nếu tư tưởng Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc không được chánh phủ Việt Nam nhìn nhận là ĐÚNG thì chánh phủ rước Liên Đài Đức Giáo-Chủ Phạm-Công-Tắc về để làm gì? hay đây là một hình-thức trang-trí tô-điểm cho WTO, CPC…

Đó là bằng cớ rõ-ràng và mạnh-mẽ cho thấy BẢN-ÁN CAO-ĐÀI đã SAI. Chánh quyền trung ương đã sửa sai bằng hành động nhưng chưa ra văn-bản hành-chánh nhìn nhận cái sai. Vì chưa ra văn-bản hành-chánh nhìn nhận sai trái nên chưa khắc phục hậu quả.
Cho nên chúng tôi yêu-cầu chánh quyền phải ra văn-bản hành-chánh nhìn nhận cái Sai của Bản-Án Cao-Đài và tiến đến khắc phục hậu quả.

3/- Chánh Phủ Trung Ương Nhìn Nhận Bản Án Sai Bằng Diễn Văn.

Ngày 18-05-2013 Ông NGUYỄN THANH XUÂN Phó Ban Tôn Giáo Chánh Phủ thay mặt cho Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Trưởng Ban Tôn Giáo Thành Phố Đà Nẵng và các Vị của Chính Quyền Nhà Nước phát biểu trong Hội Nghị Tôn Giáo tại Đà Nẳng:


.... những người sáng lập Đạo Cao Đài, nhiều Chức Sắc Cao Đài ban đầu là những Chí-sĩ yêu-nước của Nam-Bộ, chúng ta được biết đến các Anh lớn, Chị lớn trong Cao-Đài, chúng tôi xin được thưa bản thân Cụ PHẠM CÔNG TẮC cũng là người trong phong trào Đông-Du, rồi các Chức Sắc lớn như là Cụ LÊ VĂN TRUNG cũng có tinh-thần yêu-nước rất lớn, Cụ chính là một trong những người chống lại thuế Lục-Hạng-Điền của toàn quyền Đông Dương... (hết trích).

Chúng tôi muốn rằng những điều đã nói ra bằng diễn văn trong Hội Nghị cần được công khai bằng văn bản hành chánh. Để nhân sự Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ không còn bị áp bức vì một Bản-Án rất vô-lý và bất-công (do địa phương ban hành, trái hẳn với trung ương). Điều nầy thể hiện sự minh-bạch của chánh phủ và đem đến sự ổn định trong xã hội.

Chúng tôi yêu cầu chánh phủ Việt Nam minh-bạch về nhân-quyền của Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc và quyền tự-do tín-ngưỡng của nhân sự theo Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Yêu cầu trên đây chính là việc công khai hóa những điều chánh phủ đã làm, đã nói bằng một văn-bản hành-chánh.

Một văn-bản hành-chánh có sức mạnh hơn muôn vạn lời nói suông. Đó là chứng cứ thể hiện với thế giới rằng chánh phủ Việt Nam thật sự tôn-trọng tự-do tín-ngưỡng với nhân sự theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

C/- YÊU CẦU KHẮC PHỤC HẬU QUẢ.Bản án Cao Đài ra đời đã đem đến những tổn hại nghiêm trọng cho Đạo và Đời.
HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG NHẤT LÀ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ KHÔNG ĐƯỢC SINH HOẠT TÔN GIÁO.
Chúng tôi xin nói rõ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã có pháp-nhân sinh hoạt xuyên suốt và phát triển từ 1926 đến 1978 là 52 năm. Sau khi bản-án ra đời thì ĐĐTKPĐ không được sinh hoạt tôn-giáo. Đây là một nghịch-lý đối với chúng tôi vì:
Ngày 19-11-1926 là ngày Khai Đạo.
Ngày 3-2-1930 là ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Ngày 2-9-1945 là ngày tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Về Pháp-Lý thì Đảng và Nhà Nước phải hợp thức hóa hoặc nhìn nhận Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tức là Đạo Ông Trời cho công dân tín ngưỡng, chứ đâu buộc công dân phải xin pháp nhân của Đảng và Nhà nước để mà tín ngưỡng! Đây là Quyền tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng nên công dân chúng tôi Tu theo Ông Trời chớ không theo ai khác được vì đã thề với TRỜI rồi.

Từ ngày BẢN ÁN CAO ĐÀI ra đời đã có hàng hàng lớp lớp đàn anh chúng tôi có văn bản phản đối bản án và yêu cầu hủy bỏ bản án nhưng lớp thì bị tù đày, lớp thì bị trù dập và tất cả đều không có được văn bản trả lời từ chánh phủ.

Hiện nay chi phái 1997 và chánh quyền ép buộc người theo chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải tùng theo chi phái (vi phạm Nghị Định về tôn giáo: ép buộc người khác phải thay đổi tín ngưỡng). còn không tùng thì chi phái 1997 được sự hà hơi tiếp sức của dân phòng, công an, côn đồ... gây khó khăn, hành hung cướp đoạt máy ảnh, máy điện thoại... của chúng tôi trong các buổi Lễ Thượng Tượng, Đám tang...điển hình cụ thể là ở Bàu Năng Tây Ninh ngày 12-9-2013. Còn Việc cầu phong cầu thăng thì chỉ cần MTTQ địa phương chứng nhận thì chi phái thuận cho cầu phong hoặc cầu thăng vào Cung Đạo tha hồ chọn banh.

Vậy Đạo lý nào buộc chúng tôi đang theo Chánh Giáo chơn truyền phải tùng theo chi phái 1997 phàm tục?

Rõ ràng là xét về Pháp-lý và luật-pháp đều sai. Do vậy chúng tôi đồng ký tên yêu cầu chánh phủ:

1/- Chánh thức phát hành văn-bản hành-chánh nhìn nhận BẢN-ÁN CAO-ĐÀI do Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 20-09-1978 là sai.

2/- Chánh thức phát hành văn-bản hành-chánh nhìn nhận quyền tự do tín-ngưỡng và hành-đạo đối với người tín ngưỡng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Nghĩa là chúng tôi được quyền tín ngưỡng và hành đạo bình đẳng như những tôn giáo khác.


Kính quí vị.


Tiền nhân có dạy: Tội qui vu trưởng (người đứng đầu phải chịu trách nhiệm).
Ông Phó Ban Tôn Giáo Trung Ương Nguyễn Thanh Xuân đã phát biểu ngày 18-05-2013 trong Hội Nghị Tôn Giáo rằng: Cụ Phạm Công Tắc, cụ Lê Văn Trung: ...có tinh thần yêu nước rất lớn...đây là điều kiện CẦN và ĐỦ để chánh phủ ra một văn bản hành chánh rõ ràng về Bản Án Cao Đài.
Ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam hiện nay là người có học vị Tiến Sĩ từ nước Mỹ, xuất thân từ nhà giáo và từng làm Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục.

Nên chúng tôi làm TỜ YÊU CẦU nầy để Ban Tôn Giáo Trung Ương, Ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương biết tâm tư, nguyện vọng người Đạo theo chơn truyền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ và giải quyết 02 yêu cầu chánh đáng nói trên bằng văn-bản hành-chánh.
Trân trọng kính chào.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Châu Thành Thánh-Địa, ngày 22 tháng 10 năm Quý Tỵ
(DL; 24-11-2013)
Đồng ký tên.

SỐ TT                  HỌ &TÊN HIỆN CƯ NGỤ KÝ TÊN

1-      Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh Ninh Phú, Bàu Năng Dương M Châu     Tây Ninh (đã ký)                                                         

2-      CTS Võ Văn Quang Tộc Đạo Củ Chi (đã ký)

3-      CTS Trần Ngọc Điệp Thái Bình Hương, Châu Thành Tộc, Tây Ninh (đã ký)

4-      CTS Huỳnh Ngọc Tuấn Hảo Đước Hương, Châu Thành Tộc, Tây Ninh. (đã ký)

5-      CTS Vi Hồng Cẩm Trảng Bàng Tây Ninh (đã ký)

6 -     Đạo Hữu Nguyễn Thành Phú Bàu Năng Tây Ninh (đã ký

7-      CTS Nguyễn Vinh Thành H Đ Long Thuận, Châu Đạo Gò Công (đã ký)

8-      CTS Trần Ngọc Sương Long Chánh, Châu Đạo Gò Công (đã ký

9-      Đạo Hữu Cao Minh Tài Long Chánh, Châu Đạo Gò Công (đã ký)

10-    Đ H Nguyễn Cao Cường Long Chánh, Châu Đạo Gò Công (đã ký)

11-    CTS Nguyễn Văn Thọ Tăng Hòa, Châu Đạo Gò Công. (đã ký)

12-    PTS Đoàn Văn Nhu Bình Ân, Châu Đạo Gò Công (đã ký)

13-    Đ H Phạm Quốc Sách Thị Xã Gò Công. (đã ký)

14-    Đ H Đoàn Văn Nghiệp Bình Ân, Châu Đạo Gò Công (đã ký)

15-    Đ H Nguyễn Văn Ba Vĩnh Bình, Châu Đạo Gò Công (đã ký

16-    Đ H Bùi Văn Bữu Thị Xã Gò Công (đã ký

17-    Đ H Võ Minh Hoàng Thị Xã Gò Công (đã ký)

18-    PTS Trần Quốc Tiến H Đ Rạch Ông, Tộc Đạo Đô Thành Sai Gòn (đã ký)

19-    TS Nguyễn Thị Thu Hà H Đ Rạch Ông, Tộc Đạo Đô Thành Sai Gòn (đã ký

20-    PTS Võ Thành Xương Vĩnh Bình, Gò Công (đã ký

21-    Đ H Trương Hữu Vĩnh Bình, Gò Công (đã ký

22-    CTS Nguyễn Văn Năm H Đ Phú Thạnh Gò Công (đã ký

23-    CTS Nguyễn Văn Phước Thánh Thất Phú Thạnh Gò Công. (đã ký

24-    ĐH Võ Hoài Nam Long Thuận Gò Công. (đã ký)

25-    ĐH Nguyễn Văn Tưởng Long Hưng, Gò Công (đã ký)

26-    TS Trần Mộng Long Long Thuận Gò Công (đã ký)

27-    CTS Lưu Hùng Ninh Bình Tân, Gò Công (đã ký

28-    Đ H Phạm Văn Chánh Bình Tân, Gò Công. (đã ký

29-    Phạm Ngọc Thành Phú Đông (đã ký)

30-    Nguyễn Quốc Son Thái Mỹ, Củ Chi. (đã ký)

31-    CTS Nguyễn Thành Nghiệp Cần Thạnh, Cần Giờ, Gia Định. (đã ký)

32-    PTS Nguyễn Văn Thiệt Bình Dương (đã ký

33-    CTS Hồng Phước Đức Định Quán, Đồng Nai. (đã ký)

34-    CTS Phạm Văn Lanh Nhơn Trạch, Đồng Nai. (đã ký)

35-    Đ H Bùi Minh Tuấn Nhơn Trạch, Đồng Nai. (đã ký)

36-    Đ H Lê Trí Dũng Nhơn Trạch, Đồng Nai. (đã ký)

37-    CTS Hồ Văn Giây Nhơn Trạch, Đồng Nai. (đã ký)

38-    PTS Phạm Văn Thanh Nhơn Trạch, Đồng Nai. (đã ký)

39-    Đ H Lê Hữu Phước 114/15/11/ Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp. (đã ký)

40-    Nguyễn Văn Tri Tam Phước, Bà Rịa Vũng Tàu. (đã ký)

41-    CTS Bùi Long Vân Tam Phước, Bà Rịa Vũng Tàu (đã ký)

42-    CTS Lâm Đình Nghĩa Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa. (đã ký)

43-    Đ H Nguyễn Văn Liền Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa. (đã ký)

44-    CTS Nguyễn Thị Nhàn Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa. (đã ký)

45-    TS Nguyễn Văn Giỏi Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa. (đã ký)

46-    Đ H Nguyễn Hữu Cần Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa. (đã ký)

47-    Đ H Đỗ Thanh Phiên Long Thành, Đồng Nai. (đã ký)

48-    Đ H Trần Ngọc Quyên Thị Xã Gò Công (đã ký)

49-    Đ H Trần Thị Thu Hương Đạo Đại Phước, T Đ Nhơn Trạch. (đã ký)

50-    Đ H Trần Thị Vàng Long Thành Đồng Nai. (đã ký)

51-    Đ H Nguyễn Bá Trác Phú Đông, Nhơn Trạch. (đã ký)

52-    Nguyễn Ngọc Cao Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. (đã ký)

53 -   Trần Quang Bình TP Hồ Chí Minh. (đã ký)

54-    Cao Ngọc Anh Thị Xã Gò Công. (đã ký)

55 -   Bùi Phi Long Gò Công Tây, Tiền Giang. (đã ký)

56-    Đ H Dương Xuân Lương Sài Gòn. Việt Nam. (đã ký)


(Danh sách còn đang cập nhật).