LEÃ Kyû Nieäm

ÑÖÙC QUYEÀN GIAÙO TOÂNG

   Leâ Vaên Trung

   (13 thaùng 10 aâm lòch)  

***

Giaùo Toâng laø phaåm Chöùc Saéc cao caáp nhöùt cuûa Ñaïo Cao Ñaøi, laøm Chöôûng Quaûn Cöûu Truøng Ñaøi, laø Anh Caû cuûa toaøn chö Chöùc Saéc vaø Tín Ñoà.     

Tuy trong Hoäi Thaùnh coù chia ra 2 phaàn höõu hình laø Cöûu Truøng Ñaøi vaø Hieäp Thieân Ñaøi, maø nôi Hieäp Thieân Ñaøi daàu cho Hoä Phaùp cuõng laø Em cuûa Giaùo Toâng, song veà phaàn Thieâng Lieâng thì Hoä Phaùp vaø Giaùo Toâng ñoàng vò.

Ñöùc CHÍ TOÂN ñònh ban phaåm Giaùo Toâng cho Ngaøi Ngoâ Minh Chieâu, nhöng vì moät lyù do rieâng Ngaøi khoâng coù nhaäm chöùc, neân Ñöùc Lyù Ñaïi Tieân Tröôûng kieâm nhieäm phaåm Giaùo Toâng voâ vi. Nhö vaäy, vò Giaùo Toâng ñaàu tieân cuûa Ñaïo Cao Ñaøi laø Ñöùc Ñaïi Tieân Tröôûng Lyù Thaùi Baïch.

Ngaøy 22-11-1930, Ñöùc Lyù Ñaïi Tieân Tröôûng ban quyeàn Giaùo Toâng höõu hình taïi theá  cho Ñöùc Ngaøi Leâ Vaên Trung

1.- SÔ LÖÔÏC VEÀ THAÂN THEÁ                   

Ngaøi Leâ Vaên Trung sanh naêm Bính Tyù, taïi laøng Phöôùc Laâm, thuoäc tænh Chôï Lôùn thôøi baáy giôø.

Thaân phuï cuûa Ngaøi laø OÂng Leâ Vaên Thanh, töø traàn khi Ngaøi vöøa môùi 1 tuoåi. Thaân maãu laø Baø Vaên Thò Xuaân cö tang thôø choàng, thuû phaän ôû vaäy nuoâi con cho ñeán ngaøy khoân lôùn.

Hieàn noäi cuûa Ngaøi laø Baø Ñaõi Thò Hueä, ñöôïc Ñöùc CHÍ TOÂN phong chöùc Nöõ Giaùo Sö trong kyø phong Thaùnh ngaøy 14 thaùng Gieâng naêm Ñinh maõo (15-2-1927).

Thuôû thieáu thôøi, Ngaøi Leâ Vaên Trung noåi tieáng laø hoïc sinh raát thoâng minh, hoïc raát gioûi tieáng Phaùp. Sau khi toát nghieäp taïi tröôøng Trung Hoïc Chasseloup Laubat luùc 18 tuoåi, Ngaøi ñöôïc nhaän vaøo laøm vieäc taïi Dinh Thoáng Ñoác Nam Kyø.

Ñeán naêm 1906, Ngaøi xin thoâi vieäc. Sau ñoù, Ngaøi ñöôïc nhaân daân tuyeån cöû ra laøm Hoäi Ñoàng Quaûn Haït Nam Kyø, ñaïi dieän cho caùc vuøng Saøi Goøn, Gia Ñònh, Chôï Lôùn, Goø Coâng, Taây Ninh, ñöôïc lieân tieáp 2 khoùa (8 naêm). Ngaøi laø moät nhaân vaät chaùnh trò noåi tieáng binh vöïc quyeàn lôïi cho daân chuùng.

Ngaøy 18-5-1912, Ngaøi ñöôïc chaùnh phuû Phaùp aân thöôûng Baéc Ñaåu Boäi Tinh Ñeä Nguõ Ñaúng.

Ngaøy 10-12-1914, Ngaøi ñöôïc nhaø caàm quyeàn Phaùp cöû leân laøm Hoäi Ñoàng Thöôïng Nghò Vieän Ñoâng Döông (Ñoâng Döông goàm coù ba nöôùc Vieät, Mieân, Laøo).

Keå töø naêm 1920, coâng vieäc laøm aên cuûa Ngaøi Leâ Vaên Trung ngaøy caøng thaát baïi. Ngaøy 06-10-1925, Ngaøi töø chöùc ôû Thöôïng Nghò Vieän Ñoâng Döông. Luùc aáy, ñoâi maét cuûa Ngaøi laàn laàn bò yeáu ñi. Vì buoàn böïc thaát chí, Ngaøi laïi vöôùng theâm teä nghieän aù phieän, bònh maét laïi traàm troïng theâm.

Trong moät ñaøn cô thænh Tieân xin thuoác chöõa bònh ôû Chôï Gaïo, thuoäc Chôï Lôùn, Ngaøi ñöôïc Ñöùc Lyù Thaùi Baïch khuyeân nhuû lo tu haønh, Ngaøi môùi baét ñaàu aên chay vaø ñöôïc Ôn Treân phuø hoä boû ñöôïc thuoác phieän vaø laøm cho ñoâi maét heát loøa. Vöøa luùc Ngaøi khôûi söï tin töôûng vaøo Trôøi Phaät thì ñoät nhieân ñaøn Chôï Gaïo ñöôïc lònh beá cô.

May duyeân ñöa ñeán khi Ngaøi ñöôïc nghe nhöõng huyeàn dieäu töø nhoùm xaây baøn. Ñeâm 27-11-AÁt Söûu (11-1-1926), Ngaøi tìm ñeán nhaø Ngaøi Cao Quyønh Cö ñeå xin haàu ñaøn, vaø ñöôïc Ñöùc Cao Ñaøi ban cho moät baøi thô töù tuyeät :

     Giaø trí ñöøng lo trí chaúng giaø,

Löông taâm mình bieát hoûi chi xa.

  Theàm ñaàu Trôøi ngoù loøng nhôn ñaïo,

Hö thieät roài nay cuõng bieát maø.

Ngaøy 5-12-AÁt Söûu (18-1-1926), Ñöùc Thöôïng Ñeá giaùng cô daïy caùc Ngaøi Cao Quyønh Cö vaø Phaïm Coâng Taéc ñem Ngoïc Cô vaøo nhaø Ngaøi Leâ vaên Trung, ôû ñöôøng Quai Testard, Chôï Lôùn (nay laø Chaâu Vaên Lieâm) ñeå Thöôïng Ñeá giaùng cô daïy vieäc. Ngaøi Leâ Vaên Trung raát haân hoan vaø voäi vaõ saép xeáp thieát ñaøn. Ñöùc Thöôïng Ñeá giaùng cô daïy ñaïo vaø khuyeân Ngaøi Leâ Vaên Trung neân lo tu haønh. Ngoaøi ra Ñöùc Thöôïng Ñeá coøn cho bieát raèng chính Thöôïng Ñeá ñaõ sai Ñaïi Tieân Lyù Thaùi Baïch ban ôn chöõa bònh cho Ngaøi vaø dìu daét Ngaøi nôi ñaøn Chôï Gaïo, xong nhieäm vuï, ñaøn naày giaûi taùn. Ñöùc Thöôïng Ñeá daïy Ngaøi Leâ Vaên Trung phaûi hieäp vôùi hai Ngaøi Cao Quyønh Cö vaø Phaïm Coâng Taéc lo vieäc môû Ñaïo. Ñöùc Thöôïng Ñeá daïy :

“ Trung ! Nhöùt taâm nghe con. Soáng cuõng nôi Thaày, thaønh cuõng nôi Thaày maø ñoïa cuõng nôi Thaày. Con laáy söï saùng maét cuûa con maø suy laáy ”.

Ngaøy 18-12-AÁt Söûu (31-1-1926), Ngaøi Leâ Vaên Trung laøm Leã Thöôïng Thaùnh Töôïng thôø THAÀY taïi nhaø. Ñöùc CHÍ TOÂN giaùng cô chæ caùch saép ñaët vò trí thôø Ñöùc Quan AÂm Boà Taùt, Ñöùc Lyù Thaùi Baïch vaø Ñöùc Quan Thaùnh.

Töø ñaáy, vaâng theo Thaùnh yù cuûa Ñöùc Thöôïng Ñeá, Ngaøi Leâ Vaên Trung thu xeáp vieäc nhaø, moät daï xaû thaân haønh ñaïo, hoïp vôùi hai Ngaøi Cao Quyønh Cö vaø Phaïm Coâng Taéc ñaëng lo vieäc môû Ñaïo.

Sau khi ñoä theâm ñöôïc nhieàu nhaân vaät coù ñòa vò trong xaõ hoäi nhö  Ñoác Phuû, Tri Huyeän, Thoâng Phaùn, Cai Toång, Coâng Chöùc, Giaùo Vieân, Thöông Gia, Yeát Ma,… Ñöùc THÖÔÏNG ÑEÁ môùi baét tay vaøo Ñaïo Söï chaùnh laø phoå ñoä nhôn sanh : Ñöùc THÖÔÏNG ÑEÁ ra lònh cho toå chöùc moät soá Ñaøn Cô Phoå Ñoä ñeå Ngaøi giaùo Ñaïo vaø tröïc tieáp thaâu nhaän Tín Ñoà trong ñaïi chuùng.

Vaøo ngaøy 23-8 Bính Daàn (29-9-1926), theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Chí Toân, cuoäc hoïp caùc moân ñeä ñöôïc toå chöùc taïi nhaø oâng  Nguyeãn Vaên Töôøng, Thoâng Ngoân Sôû Tuaàn Caûnh Saøi Goøn, ôû heûm soá 237 ñöôøng Gallieùni (nay laø ñöôøng Traàn Höng Ñaïo). Buoåi chieàu hoâm aáy, ñoät nhieân trôøi ñoå möa raát lôùn, keùo daøi khoaûng 3 tieáng ñoàng hoà, laøm ngaäp ñöôøng saù, giao thoâng bò beá taéc. Nhôø ñieàu kieän thôøi tieát trôï giuùp maø buoåi hoïp khoâng bò lính maät thaùm Phaùp quaáy raày, vaø cuõng ñoàng thôøi loaïi ñöôïc nhöõng ngöôøi hieáu kyø chæ muoán ñeán xem cho vui.

Buoåi hoïp ñöôïc baét ñaàu vaøo khoaûng 7 giôø 30 toái, döôùi söï höôùng daãn cuûa caùc Ngaøi Leâ Vaên Trung, Leâ Vaên Lòch vaø Cao Quyønh Cö. Vaên baûn döï kieán cuûa Tôø Khai Ñaïo ñöôïc ñoïc leân cho toaøn theå moân ñoà coù maët ñöôïc nghe vaø goùp yù. Sau khi ñaïi hoäi thoáng nhöùt noäi dung tôø Khai Ñaïo, Ngaøi Leâ Vaên Trung chòu traùch nhieäm soaïn ra vaên baûn baèng tieáng Phaùp ñeå gôûi leân chaùnh quyeàn Phaùp. Ñaïi hoäi keát thuùc vaøo khaûng 9 giôø toái, vaø luùc ñoù trôøi cuõng baét ñaàu taïnh möa. Ñoàng ñaïo laàn löôïc bình an ra veà, nhö ñaõ ñöôïc Ôn Treân hoä trì.

Hieän dieän trong buoåi hoïp ñeám ñöôïc 247 vò,  nhöng kyù teân vaøo danh saùch chæ thaáy coù 244 vò, vì  coù moät vò ghi loän soá thöù töï vaø 2 vò chöa kòp kyù teân.

Sau khi Ngaøi Leâ Vaên Trung vieát xong TÔØ KHAI ÑAÏO baèng tieáng Phaùp thì Quí Ngaøi laäp ñaøn taïi nhaø Ngaøi Cao Quyønh Cö ñeå daâng leân cho Ñöùc Chí Toân duyeät xeùt söûa chöõa.

Ñöùc Chí Toân giaùng cô, baûo Ngaøi Cao Quyønh Dieâu ñoïc teân töøng ngöôøi trong Danh Saùch, khi cô goõ teân ngöôøi naøo thì ñöa teân ngöôøi aáy vaøo Tôø Khai Ñaïo. Toång coäng Ñöùc Chí Toân ñieåm danh 28 vò. Xong, Ñöùc Chí Toân daïy :

Thaày daën con, Trung : Noäi thöù naêm tuaàn tôùi, phaûi ñem ñeán Le Fol maø khai cho kòp nghe ”.

            Ngaøi Ñaàu Sö Thöôïng Trung Nhöït vaâng lònh Thaày, chôø ñeán thöù naêm tuaàn sau laø ngaøy 1-9 Bính Daân (7-10-1926), ñích thaân Ngaøi leân dinh Thoáng Ñoác Nam Kyø naïp Tôø Khai Ñaïo cho oâng Thoáng Ñoác Le Fol, ñöôïc oâng tieáp nhaän moät caùch lòch söï.

Tieáp nhaän Tôø Khai Ñaïo, moät baûn tuyeân ngoân chaùnh thöùc veà vieäc thaønh laäp Ñaïo Cao Ñaøi, oâng Thoáng Ñoác Nam Kyø ñaõ haønh xöû raát khoân kheùo : vui veû tieáp nhaän vaên kieän nhöng khoâng cam keát coâng nhaän chaùnh thöùc moái Ñaïo.

Tôø Khai Ñaïo coù 28 chöõ kyù, ñöùng ñaàu laø Baø Laâm Ngoïc Thanh, nghieäp chuû ôû Vuõng Lieâm, keá ñeán laø OÂng Leâ Vaên  Trung, Cöïu Thöôïng Nghò Vieän thoï Ñeä Nguõ ñaúng boäi tinh, Chôï Lôùn.

* Nhaän Xeùt :

             Tôø Khai Ñaïo khoâng phaûi laø Ñôn Xin Pheùp Khai Ñaïo, maø laø Baûn Tuyeân Ngoân chaùnh thöùc cuûa moät soá tín ñoà Cao Ñaøi, khai baùo cho nhaø caàm quyeàn Phaùp bieát laø coù moät soá ngöôøi ñöùng ra thaønh laäp moät neàn toân giaùo môùi.

Tôø Khai Ñaïo khoâng phaûi laø ñôn xin, neân khoâng coù söï chôø ñôïi nhaø caàm quyeàn Phaùp chaáp thuaän vaø cho pheùp. Do ñoù, sau khi sau khi gôûi tôø Khai Ñaïo leân Thoáng Ñoác Le Fol, nhöõng vò ñöùng teân xin Khai Ñaïo lo gaáp ruùt truyeàn Ñaïo. Quí Ngaøi saép xeáp  phaân ra thaønh ba Nhoùm Ñi Truyeàn Ñaïo  ôû caùc tænh.

     * Nhoùm 1 : Quí Ngaøi Leâ Vaên Trung, Traàn Ñaïo Quang,  Nguyeãn Ngoïc Thô, Laâm Höông Thanh, Leâ Vaên Giaûng,… lo phoå ñoä trong maáy tænh : Vónh Long, Traø Vinh, Caàn Thô, Soùc Traêng, Baïc Lieâu, Long Xuyeân, Chaâu Ñoác, Haø Tieân, Raïch Giaù.

   Phoø Loan : Caùc Ngaøi Cao Quyønh Cö vaø Phaïm Coâng Taéc.

* Nhoùm 2 : Quí Ngaøi Leâ Vaên Lòch, Nguyeãn Ngoïc Töông, Yeát Ma Luaät, Leâ Vaên Hoùa,… lo phoå ñoä trong maáy haït : Chôï Lôùn, Goø Coâng, Taân An, Myõ Tho, Beán Tre.

  Phoø Loan: Caùc Ngaøi Nguyeãn Trung Haäu vaø Tröông Höõu Ñöùc.

* Nhoùm 3 : Quí Ngaøi Leâ Baù Trang, Vöông Quan Kyø, Yeát Ma Nhung, Traàn Vaên Lieâng,… lo phoå ñoä trong maáy haït : Taây Ninh, Thuû Daàu Moät, Gia Ñònh, Bieân Hoøa, Baø Ròa, Sa Ñeùc.

Phoø Loan: Caùc Ngaøi Cao Hoaøi Sang vaø Cao Quyønh Dieâu.

Hoå trôï cho ba nhoùm treân, coøn coù moät boä phaän Giaûng Ñaïo do Ñaïi Laõo Sö Nguyeãn Vaên Töông vaø oâng Nguyeãn Vaên Kinh, laø nhöõng vò roõ thoâng ñaïo lyù, töø Minh Sö quy nhaäp Cao Ñaøi.

            Keát quaû cuoäc phoå ñoä naày raát khaû quan : chæ coù moät thaùng maø ñoä ñöôïc caû vaïn ngöôøi nhaäp moân caàu Ñaïo (1vaïn = 10 000). Coâng vieäc quan troïng keá tieáp laø chuaån bò laøm Leã Khai Minh Ñaïi Ñaïo ra maét quoác daân vaø quoác teá.

 Ngaøy 10-10-Bính Daàn (15-11-1926), Ñöùc CHÍ TOÂN ra lònh cho caùc Chöùc Saéc taïm ngöng coâng cuoäc truyeàn ñaïo ôû Luïc Tænh ñeå veà chung lo cho ngaøy Ñaïi Leã.

Ngaøy 15-10 Bính Daàn (19-11-1926), vaâng lònh Ñöùc CHÍ TOÂN, Ngaøi Ñaàu Sö Thöôïng Trung Nhöït  vaø Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc cuøng chö Chöùc Saéc Ñaïi Thieân Phong toå chöùc Ñaïi Leã Khai Ñaïo taïi Thaùnh Thaát taïm ñaët taïi chuøa Töø Laâm Töï ôû Goø Keùn Taây Ninh.

 Ngaøy 3-10 Canh Ngoï (22-11-1930), Ngaøi Ñaàu Sö Thöôïng Trung Nhöït ñöôïc Ñöùc Lyù Ñaïi Tieân Tröôûng Nhöùt Traán Oai Nghieâm kieâm Giaùo Toâng Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä giaùng cô ra Ñaïo Nghò Ñònh thöù 2 ban quyeàn Giaùo Toâng höõu hình taïi theá, coøn quyeàn Giaùo Toâng Voâ Vi vaãn coøn do Ñöùc Lyù kieâm nhieäm.

Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng Qui Thieân vaøo ngaøy 13-10- Giaùp Tuaát (19-11-1934).

PHUÏ CHUÙ : Naêm 1911, Ngaøi Leâ Vaên Trung ñeà xuaát moät vieäc laøm raát môùi meû laø xaây moät Nöõ Hoïc Ñöôøng taïi Saøi Goøn ñeå giaùo duïc con gaùi. Chaùnh phuû Phaùp khoâng uûng hoä vieäc naày nhöng khoâng daùm phaûn ñoái. Ngaøi ñi vaän ñoäng Baø Toång Ñoác Ñoã Höõu Phöông vaø moät soá vò trí thöùc, gom goùp tieàn baïc xaây döïng ñöôïc moät ngoâi tröôøng Nöõ ñaàu tieân taïi Saøi Goøn, laáy teân laø “Colleøge des Jeunes Filles”, veà sau ñaët teân laø Tröôøng Nöõ Trung Hoïc Gia Long.

2.-CUOÄC ÑÔØI HAØNH ÑAÏO

1.-Thoï Phong Thöôïng Ñaàu Sö

Ñeâm 15-3-Bính Daàn (26-4-1926), leã Thieân Phong Chöùc Saéc ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc taïi nhaø Ngaøi Leâ Vaên Trung ôû Chôï  Lôùn. Ngaøi Leâ Vaên Trung ñöôïc Ñöùc Thöôïng Ñeá phong laø Ñaàu Sö phaùi Thöôïng, Thaùnh danh Thöôïng Trung Nhöït, vaø Ngaøi Leâ Vaên Lòch Ñaàu Sö phaùi Ngoïc, Thaùnh danh Ngoïc Lòch Nguyeät. Thaät ra, tröôùc ñoù Ñöùc Thöôïng Ñeá ñaõ giaùn tieáp phong Ñaàu Sö cho hai Ngaøi khi daïy hai Ngaøi may Thieân Phuïc Ñaàu Sö.

GHI CHUÙ :

- Hoaø Thöôïng Thieän Minh ñöôïc Thieân Phong Ñaàu Sö Thaùi Minh Tinh vaøo ngaøy 13-10 Bính Daàn (17-11-1926).

- Ngaøi Döông Vaên Nöông ñöôïc Thieân Phong Ñaàu Sö Thaùi Nöông Tinh vaøo ngaøy 15-1-1927, thay theá Ngaøi Thaùi Minh Tinh bò Ñöùc Lyù caát chöùc cuõng vaøo ngaøy 15-1-1927. 

2.-Thoï Phong Quyeàn Giaùo Toâng

 Ngaøy 03-10-Canh Ngoï (22-11-1930), Ngaøi Ñaàu Sö Thöôïng Trung Nhöït ñöôïc Ñöùc Lyù Ñaïi Tieân Tröôûng kieâm Giaùo Toâng Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä giaùng cô ra Ñaïo Nghò Ñònh thöù 2 ban quyeàn Giaùo Toâng höõu hình taïi theá, coøn quyeàn Giaùo Toâng Voâ Vi vaãn coøn do Ñöùc Lyù kieâm nhieäm. Nhö vaäy, Ñöùc Lyù chæ phong cho Ngaøi Ñaàu Sö Thöôïng Trung Nhöït laø Quyeàn Giaùo Toâng, thay phaàn xaùc cho Ñöùc Lyù taïi theá. Do ñoù maø suoát ñôøi haønh ñaïo, Ngaøi chæ maëc tieåu phuïc Giaùo Toâng maø thoâi. Maëc daàu Quí vò Ñaàu Sö yeâu caàu Ngaøi xin Ôn Treân ban cho phaåm Giaùo Toâng thöïc thuï, Ngaøi vaãn khieâm toán töø choái.

a.- Thaønh Laäp Cöûu Vieän

Sau khi nhaän Quyeàn Giaùo Toâng do Ñöùc Lyù ban cho, Ngaøi Thöôïng Trung Nhöït baét ñaàu chaán chænh laïi guoàng maùy haønh chaùnh cho coù hieäu löïc. Ñöùc Ngaøi tö vaên cho 3 vò Chaùnh Phoái Sö thaønh laäp Cöûu Vieän. Chaâu Tri soá 9 ngaøy 16-3-1931, Ngaøi Chaùnh Phoái Sö Ngoïc Trang Thanh kyù, coù ghi roõ :

- Moãi vò Chaùnh Phoái Sö cai quaûn 3 Vieän,

- Ñöùng ñaàu moãi Vieän laø moät vò Phoái Sö.

Cöûu Vieän goàm coù : Hoä Vieän, Löông Vieän, Coâng Vieän, Hoïc Vieän, Y Vieän, Noâng Vieän, Hoøa Vieän, Laïi Vieän, Leã Vieän. Moãi vieän coù nhieäm vuï chuyeân moân ñaëc bieät.

Ñöùng ñaàu moãi Vieän laø moät vò Thöôïng Thoáng, phaåm Phoái Sö. Cöûu Vieän laøm vieäc nôi Toøa Noäi Chaùnh trong Noäi OÂ Toøa Thaùnh Taây Ninh.

        * Cöûu Truøng Ñaøi Nam phaùi coù 3 vò Chaùnh Phoái Sö, moãi vò ñieàu khieån 3 Vieän :

     - Thaùi Chaùnh Phoái Sö ñieàu khieån 3 Vieän : Hoä, Löông, Coâng, Chuû Toïa Hoäi Thaùnh,

            - Thöôïng Chaùnh Phoái Sö  ñieàu khieån 3 Vieän : Hoïc, Y, Noâng, Chuû Toïa Hoäi Nhôn Sanh,

     - Ngoïc Chaùnh Phoái Sö ñieàu khieån 3 Vieän : Hoøa, Laïi, Leã, Chuû Tröôûng Chöùc Saéc Cöûu Truøng Ñaøi Nam phaùi.

  * Cöûu Truøng Ñaøi Nöõ phaùi chæ coù 1 vò Nöõ Ñaàu Sö vaø 1 vò Nöõ Chaùnh Phoái Sö. Hai vò cai quaûn caû Cöûu Vieän Nöõ phaùi.

- Nöõ Chaùnh Phoái Sö tuøng quyeàn Nöõ Ñaàu Sö.

        - Nöõ Ñaàu Sö tuøng quyeàn Giaùo Toâng vaø Chöôûng Phaùp.

    - Giaùo Toâng chöôûng quaûn Cöûu Truøng Ñaøi caû Nam vaø Nöõ.

ÔÛ Trung Öông coù Cöûu Vieän, ôû Ñòa Phöông coù Traán Ñaïo, Chaâu Ñaïo, Toäc Ñaïo  vaø  Höông Ñaïo.  Ñoù laø Naêm Caáp haønh chaùnh Ñaïo  taïi Vieät Nam coù töø tröôùc naêm 1975.

b.- Chaâu Tri Soá 1

         Ngaøy 1-4-1933, Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng Thöôïng Trung Nhöït vaø Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc ban haønh Chaâu Tri soá 1 caûi ñoåi nhöõng chöùc phaän vaø haønh chaùnh Ñaïo nhö sau :

1.- Ngaøi Thöôïng Ñaàu Sö Thöôïng Trung Nhöït chæ coøn caàm quyeàn Giaùo Toâng maø thoâi.

2.- Cöû ba vò Thôøi Quaân Hieäp Thieân Ñaøi caàm quyeàn Chöôûng Phaùp : Ngaøi Baûo Phaùp Nguyeãn Trung Haäu, Ngaøi Baûo Theá Leâ Thieän Phöôùc vaø Ngaøi Hieán Ñaïo Phaïm Vaên Töôi.

3.- Ba vò Chaùnh Phoái Sö Thaùi Thô Thanh, Thöôïng Töông Thanh vaø Ngoïc Trang Thanh chæ coøn caàm quyeàn Quyeàn Ñaàu Sö maø thoâi.

4.- Cöû ba vò Thôøi Quaân caàm quyeàn Chaùnh Phoái Sö : Ngaøi Khai Phaùp Traàn Duy Nghóa, Ngaøi Khai Ñaïo Phaïm Taán Ñaûi vaø Ngaøi Khai Theá Thaùi Vaên Thaâu.

3- ÑÖÙC QUYEÀN GIAÙO TOÂNG QUI THIEÂN

Ngaøy 13-10 Giaùp Tuaát (19-11-1934), Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng laâm bònh nheï, vaø nheï nhaøng thoaùt xaùc Qui Thieân taïi Giaùo Toâng Ñöôøng, luùc 3 giôø chieàu, höôûng thoï 59 tuoåi.

Hoäi Thaùnh thoâng baùo cho toaøn Ñaïo ñeå tang : Chöùc Saéc Cöûu Truøng Ñaøi vaø Hieäp Thieân Ñaøi töø phaåm Giaùo Höõu hay töông ñöông ñoå leân, ñeå tang 1 naêm, coøn Leã Sanh vaø Tín ñoà thì tuøy yù. Thi haøi cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng ñöôïc lieäm vaøo Lieân Ñaøi, moãi khi di chuyeån thì ñaët leân löng Long Maõ, goïi laø Lieân Ñaøi kî Long Maõ.

Tang leã ñöôïc cöû haønh raát long troïng vôùi chöông trình :

- Ngaøy 15-10 Giaùp Tuaát : Leã Thaønh phuïc.

             - Ngaøy 15 ñeán 24-10 : Lieân Ñaøi quaøn taïi Giaùo Toâng Ñöôøng.

             - Ngaøy 24-10 : Di Lieân Ñaøi ñeán Toøa Thaùnh.

             - Ngaøy 25-10 : Di Lieân Ñaøi ra Cöûu Truøng Thieân.

             - Ngaøy 26-10 : Lieân Ñaøi nhaäp böûu thaùp

Böûu thaùp cuûa Ñöùc Ngaøi ñöôïc xaây phía sau Baùt Quaùi Ñaøi cuûa Toøa Thaùnh.

- Töø Ngaøy  Khai Ñaïo   15-10  Bính Daàn  (19-11-1926) ñeán ngaøy

       - Ñöùc QGT Qui Thieân 13-10  Giaùp Tuaát  (19-11-1934)

thì ñuùng 8 naêm, troøn 8 naêm naêm neáu tính theo döông lòch.

Neáu tính töø ngaøy Ñöùc CHÍ TOÂN nhaän Ngaøi laøm moân ñeä (18-1-1926), thì Ñöùc Ngaøi haønh ñaïo ñöôïc gaàn 9 naêm.

Laø moät trong 12  Moân ñeä ñaàu tieân cuûa Ñöùc Chí Toân, Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng Thöôïng Trung Nhöït ñaõ laäp ñöôïc ñaïi coâng trong vieäc khai môû, xaây döïng vaø truyeàn baù Ñaïo Cao Ñaøi.

4.-KINH SAÙCH CUÛA ÑÖÙC QUYEÀN GIAÙO TOÂNG

* Naêm Maäu Thìn 1928, nhò vò Ñaàu Sö Thöôïng Trung  Nhöït vaø Ngoïc Lòch Nguyeät coù hoïp nhau bieân soaïn vaø cho  ban haønh quyeån “TÖÙ THÔØI NHÖÏT TUÏNG KINH” raát coù giaù trò, goàm coù 3 phaàn : chöõ Haùn, chöõ Noâm vaø chöõ Quoác Ngöõ. Ñaây laø quyeån giaûi nghóa Kinh Töù Thôøi maø moãi ngöôøi Tín Ñoà Cao Ñaøi caàn neân coù. Taøi lieäu naày raát quyù, ñaëc bieät laø cho nhöõng vò caàn tìm hieåu yù nghóa cuûa Kinh Töù Thôøi.

* Cuõng vaøo naêm Maäu Thìn 1928, Ngaøi Ñaàu Sö Thöôïng Trung Nhöït coù cho ban haønh quyeån “PHÖÔNG CHAÂM HAØNH ÑAÏO”. Sau ñaây laø LÔØI TÖÏA cuûa quyeån Phöông Chaâm Haønh Ñaïo.

“Thieát töôûng, Ñaïo naøo cuõng daïy laùnh döõ laøm laønh. Chuû nghóa moãi Toân Giaùo thaûy ñeàu cao thöôïng, nhöng neáu ngöôøi haønh ñaïo khoâng noi theo moät phöông chaâm naøo cho chaùnh ñaùng, töùc nhieân Ñaïo cao thöôïng cuõng hoùa ra nhö heøn, roài laâu ñôøi moái Chaùnh Truyeàn phaûi maát.

Toâi voán khoâng töøng vieát vaên, leõ khoâng neân laøm saùch, song nghó vì traùch nghieäm naëng neà, sôû dó phaûi löôïc luïc quyeån saùch PHÖÔNG CHAÂM HAØNH ÑAÏO naày, mong raèng chö Ñaïo Höõu löôõng phaùi nam nöõ nhöùt taâm haønh söï theo qui taéc chuaån thaèng, thì raát may maén cho neàn Ñaïo, maø cuõng laø moät ñieàu haân haïnh cho toâi laém ñoù.

Moãi laàn thuyeát Ñaïo, chö vò Thieân Phong cuõng neân ñem quyeån saùch naày ra ñoïc cho chö Tín Ñoà nghe, roài giaûi raønh theâm cho moïi ngöôøi deã hieåu”.

     Toøa Thaùnh Taây Ninh, ngaøy 29 thaùng 2 naêm Maäu Thìn

                                   Thöôïng Ñaàu Sö LEÂ VAÊN TRUNG

Quyeån PHÖÔNG CHAÂM HAØNH ÑAÏO daïy cho ngöôøi Tín Ñoà Cao Ñaøi caùch giöõ Ñaïo, caùch ñoái ñaõi vôùi nhau vaø ñoái vôùi ngöôøi ngoaøi Ñaïo. Ngoaøi ra coøn khuyeân ngöôøi Tín Ñoà Cao Ñaøi phaûi thöôøng xuyeân ñi cuùng nôi Ñeàn Thaùnh hoaëc Thaùnh Thaát, phaûi naêng xem Kinh Saùch vaø Luaät Leä cuûa Ñaïo. Quyeån saùch goàm coù 8 muïc chaùnh nhö sau :

I.- Giöõ Ñaïo.

II.- Ngöôøi Ñaïo phaûi ñoái ñaõi nhau nhö theá naøo ?

III.- Ñoái vôùi ngöôøi ngoaïi giaùo.

                IV.- Phoå thoâng Thieân Ñaïo.

V.- Phaûi naêng haàu Ñaøn.

VI.- Ñieàu leä Haàu Ñaøn.

VII.- Phaûi xem Kinh Saùch, Luaät leä.

VIII.- Phaûi xem Kinh Saùch theá naøo ?

5.- NGUYEÂN CAÊN CUÛA ÑÖÙC QUYEÀN GIAÙO TOÂNG

Ñöùc Hoä Phaùp cho bieát nguyeân caên cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng laø Ñaïi Tieân Lyù Ngöng Döông, töùc laø Lyù Thieát Quaû, ñöùng ñaàu trong Baùt Tieân (Böûu Phaùp laø H Loâ vaø Gaäy, ñaët gaàn caây Taøng). Töôïng cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng ñöôïc taïo ôû maët tieàn Toøa Thaùnh, phía Nam Phaùi, treân laàu Baïch Ngoïc Chung  Ñaøi, ñeå Ngaøi tieáp röôùc nhôn sanh vaøo ñöôøng Chaùnh Giaùo.

Ñeå ghi nhôù coâng nghieäp lôùn lao cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng ñoái vôùi Ñaïo, Hoäi Thaùnh ñaët teân cho moät ngoâi tröôøng Trung Hoïc do Hoäi Thaùnh laäp ra ôû gaàn cöûa soá 7  Ngoaïi OÂ Toøa Thaùnh laø Trung Hoïc Leâ Vaên Trung.

Sau ñaây xin toùm löôïc veà söï tích cuûa Ñaïi Tieân Lyù Ngöng Döông.

OÂng Lyù Ngöng Döông theo hoïc Ñaïo Tieân. Ñöôc bieát Ñöùc Laõo Töû ñang daïy Ñaïo Tieân treân nuùi Hoa Sôn, Lyù Ngöng Döông lieàn ñeán ñoù xin hoïc Ñaïo. Ñöùc Laõo Töû daïy cho Lyù Ngöng Döông caùch tu luyeän. Lyù Ngöng Döông möøng rôõ laïy taï Ñöùc Laõo Töû roài trôû veà queâ, leân nuùi caát nhaø beân ñoäng ñaù, tu theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Laõo Töû, cöù tu luyeän hoaøi nhö vaäy. Chaúng bao laâu caûm thaáy nheï mình, böôùc ñi nhö gioù.

Moät ngöôøi daân queâ teân laø Döông Töû leân nuùi thaáy vaäy cuõng phaùt taâm moä ñaïo, xin Lyù Ngöng Döông thaâu laøm ñeä töû, ôû laïi tu haønh.

Ngaøy kia, Ñöùc Laõo Töû côõi haïc xuoáng thaêm, Lyù Ngöng Döông möøng rôõ laïy chaøo.

Ñöùc Laõo Töû noùi :

-Böõa nay tinh thaàn hôn tröôùc. Ta nhaém ngöôi xuaát hoàn ñaëng roài. Vaäy 10 ngaøy nöõa, ngöôi xuaát hoàn ñi daïo caùc nöôùc vôùi ta. Caùch 9 ngaøy sau, Lyù Ngöng Döông keâu hoïc troø Döông Töû ñeán daën raèng : “Thaày seõ xuaát hoàn ñi thieáp 7 ngaøy, ngöôi phaûi gìn giöõ xaùc ta caån thaän. Neáu sau 7 ngaøy maø ta khoâng trôû veà thì ngöôi haõy thieâu xaùc ta”.

Khi Döông Töû giöõ xaùc Thaày ñöôïc 6 ngaøy thì coù ngöôøi nhaø ñeán baùo tin meï Döông Töû bònh naëng ñang haáp hoái, troâng con veà cho thaáy maët maø taét hôi. Ngöôøi nhaø baûo Döông Töû thieâu xaùc thaày sôùm moät ngaøy ñaëng gaép ruùt veà gaëp maët meï. Döông Töû khoâng nôõ, nhöng tuùng theá cuõng phaûi nghe lôøi.

Nhaéc laïi, Lyù Ngöng Döông, hoàn xuaát veà chaàu Ñöùc Laõo Töû, ñöôïc thaày daãn ñi khaép caùc nôi treân coõi thieâng lieâng, ñeán nuùi Boàng Lai, gaëp caùc Thaùnh Tieân, ra maét ñuû maët, ñeán 7 ngaøy thì xin veà. Ñöùc Laõo Töû cöôøi noùi raèng haõy nghe baøi keä naày thì roõ:

Tòch coác aên luùa mì,

Ñöôøng quen xe phôi phôùi,

Muoán tìm coát caùch xöa,

Laïi gaëp maët maøy môùi.

Lyù Ngöng Döông nghe baøi keä cuûa Thaày thì ghi nhôù nhöng khoâng hieåu nguï yù gì, nhöng cuõng laïy thaày töø taï ra veà.

Khi hoàn Lyù Ngöng Döông veà tôùi nhaø thì khoâng thaáy xaùc, khoâng thaáy hoïc troø, coi laïi thì xaùc ñaõ ra tro. Lyù Ngöng Döông raát giaän ñöùa hoïc troø baát nghóa naày. Hoàn bay phöôûng phaát xuoáng chôn nuùi, gaëp moät thaây ngöôøi aên maøy naèm döïa beân ñöôøng, keá beân caây gaäy, coù moät chaân queø.

Lyù Ngöng Döông nghó laïi baøi keä cuûa thaày cho, chôït hieåu, bieát phaän mình phaûi vaäy chôù khoâng neân oaùn traùch hoïc troø, lieàn nhaäp hoàn vaøo xaùc aên maøy, roài ngaäm nöôùc phun vaøo gaäy tre hoùa ra gaäy saét. Bôûi côù ñoù, ngöôøi ñôøi khoâng bieát teân oâng aên maøy naày, thaáy caàm gaäy saét, neân goïi laø OÂng Thieát Quaøy, sau goïi traïi ra laø Thieát Quaû. Do vaäy maø Lyù Ngöng Döông coøn coù teân laø Lyù Thieát Quaû…

Hoàn Lyù Thieát Quaû bay veà nuùi Hoa Sôn, haàu thaày. Ñöùc Laõo Töû cöôøi noùi :

-Vaäy môùi chaéc thaønh Tieân, khoâng lo trôû laïi traàn theá.

Noùi xong truyeàn doïn tieäc aên möøng Lyù Thieát Quaû.

*Baùt Tieân

Lyù Thieát Quaû laø vò Tieân ñöùng ñaàu trong Baùt Tieân.

Baùt Tieân laø 8 vò Tieân ôû 8 ñoäng ñaù cuûa nuùi Boàng Lai nôi coõi Thieâng Lieâng.

Baùt Tieân goàm coù 8 vò Tieân keå teân ra nhö sau : Lyù Thieát Quaû, Hôùn Chung Ly, Löõ Ñoàng Taân, Lam Theå Hoøa, Tröông Quaû Laõo, Haø Tieân Coâ, Haøn Tieân Töû, Taøo Quoác Cöïu.

Taát caû Baùt Tieân ñeàu ñaàu kieáp xuoáng traàn laøm töôùng soaùi cho Ñöùc Thöôïng Ñeá môû Ñaïo.

Nôi Toøa Thaùnh Taây Ninh, treân taám dieàm phía nöõ phaùi cuûa Baùt Quaùi Ñaøi, coù ñaép töôïng Baùt Tieân treân nhöõng cuïm maây laønh nguõ saéc.

6.- ÑÖÙC  QUYEÀN GIAÙO TOÂNG CÖÙU ÑOÄ SONG THAÂN

Nhôø Coâng Quaû Haønh Ñaïo cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng maø song thaân cuûa Ngaøi ñöôïc sieâu thaêng nôi Cöïc Laïc. 

Trong moät ñaøn cô, nhaân coù Baùt Nöông Dieâu Trì Cung giaùng ñaøn, Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng Leâ Vaên Trung hoûi thaêm Baùt Nöông veà linh hoàn cuûa Thaân Phuï vaø Thaân Maãu coù ñöôïc sieâu thaêng khoâng.

            Ñöùc Ngaøi hoûi Baùt Nöông :

            - Thaân Phuï vaø Thaân Maãu cuûa Qua coù ñöôïc sieâu thaêng khoâng ?  Giôø ñaây ôû ñaâu ?

Baùt Nöông giaùng cô ñaùp :

- Em chæ noùi baèng thô, neáu Anh giaûng truùng thì noùi nöõa, traät thì lui.

Ñöùc Q. Giaùo Toâng naên næ :

- Neáu Qua noùi traät thì Em thöông tình maø chæ daãn ñeå cho Qua hoïc theâm vôùi.

Baùt Nöông ñaùp :

- Baïch Y Quan nay sang Cöïc Laïc,

  Baù phuï cuøng Baù maãu ñaëng an.

- Nhö vaäy laø Thaân Phuï vaø Thaân Maãu cuûa Qua tröôùc ôû coõi Baïch Y Quan, nay ñaõ sang ôû nôi Cöïc Laïc ?

- Ñuùng ñoù, aáy laø nhôø coâng tu luyeän cuûa Anh neân Baù Phuï vaø Baù Maãu ñöôïc sieâu thaêng nôi Cöïc Laïc.

(Theo taøi lieäu cuûa Hieàn Taøi Nguyeãn Vaên Hoàng)

7.-ÑÖÙC QUYEÀN GIAÙO TOÂNG NÔI COÕI THIEÂNG LIEÂNG

1.-OÂng Thaàn Ninh Bình

 * Trong Caâu Chuyeän veà OÂng Hai Chieám Thaàn Ninh Bình, coù ñoaïn noùi veà Ñöùc Qu.Giaùo Toâng nôi coõi Thieâng Lieâng.

OÂng Hai Chieám laøm coâng quaû taïi Nhaø Sôû Giang Taân cuûa Phaïm Moân, ñöôïc moät thôøi gian roài leân côn bònh vaø cheát. Ít laâu sau, trong moät ñaøn cô, Phoái Thaùnh Phaïm Vaên Maøng giaùng cô baïch vôùi Ñöùc Hoä Phaùp :

-Thöa Sö Phuï, anh Chieám coù veà coøn ñöùng ôû ngoaøi cöûa vì chöa coù lònh cuûa Sö Phuï neân khoâng daùm vaøo.

Ñöùc Hoä Phaùp cho goïi thì lieàn ñoù cô vieát :

-Daï, con laø Chieám ñaây neø !

-Sao em khoâng daùm voâ ?

-Vì con sôï Sö Phuï quaù ! Con vieát khoâng ñöôïc, nhôø Anh Ba (Phoái Thaùnh Maøng) vieát giuøm…

-Hoâm con môùi cheát, oâi thoâi noù khoå bieát chöøng naøo !

Moät noãi bò meï thaèng Ñöôøng (vôï cuûa oâng Hai Chieám) noù keâu tôùi keâu lui, chòu ñaø khoâng noåi! Thaûm môùi vöøa heát ñau thì coù lònh Ngoïc Hö Cung sai Nhö YÙ Ñeá Quaân baét con ñem qua Thanh Tònh Ñaïi Haûi Chuùng….  Ñöông côn thaûm khoå, con laïi may gaëp moät Baø thieät laø töû teá, nghe noùi laø Thaát Nöông Dieâu Trì Cung, ñeán thaêm roài bieåu con theo Baø. Con möøng quaù, ñi theo Baø lieàn, vì thaáy Baø ñoù oai quyeàn lôùn laém. Nghe noùi Baø ñaéc lònh Ngoïc Hö Cung vì coù lôøi tình nguyeän, laõnh phaàn cai quaûn Thanh Tònh Ñaïi Haûi Chuùng naày ñaõ töø laâu, ñaëng giaùo hoùa vaø ñoä daãn caùc vong linh vì toäi tình bò sa ñoïa vaøo ñaây. Noäi Thanh Tònh Ñaïi Haûi Chuùng ai cuõng ñeàu kieâng sôï.

Baø daét con ñeán gôûi Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng. Con ôû ñaây moät thôøi gian chaúng ñaëng bao laâu thì Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng Toâng keâu con noùi raèng : Coù lònh Ngoïc Hö cho con ñi phoù nhaäm nôi tænh Ninh Bình, laøm oâng Thaàn taïi ñoù. Thaät  cuõng may quaù, aáy laø nhôø Baø Thaát Nöông thöông tình thaáy con ít oi thieät thaø, laïi bò ñaùm aâm hoàn ngaï quæ haønh haï caên kieáp cuûa con, neân Baø ra tay giuùp ñôõ. Con môùi ñeán ñoù ôû ñaâu ñaëng naêm baûy thaùng roài. May quaù, cuõng coøn gaàn, neân con chaïy ñi chaïy veà thaêm ñaëng (TNST - Phoø loan : Ñöùc Hoä Phaùp vaø Ngaøi Tieáp Ñaïo).

               2.- Leã Tieåu Töôøng Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng

*Ñaøn Cô ngaøy 12-11-1935 taïi Hoä Phaùp Ñöôøng (Phoø Loan : Hoä Phaùp vaø Tieáp Ñaïo) : Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng veà cô :

THÖÔÏNG TRUNG NHÖÏT

Qua ñaây maáy em.

Qua möøng maáy em. Cha chaû vui quaù !

EÂ ! Vónh, em gioûi quaù ! Ñöùc Giaùo Toâng vui möøng chaúng cuøng. Ngaøi nhaén lôøi vôùi Hoä Phaùp raèng : Töø ñaây Ngaøi coù theå caàm gieàng moái Ñaïo vôùi quyeàn löïc thieâng lieâng roài vaø caên daën ñöøng aùi ngaïi aâu lo chi heát.

Maáy em, Qua thaáy moät ñieàu ngoä laém.

Hoâm Tieåu Töôøng cuûa Qua, maø Qua queân löûng.  Ñöông ôû chôi nôi Baéc Ñaåu Cung gaëp Hi Di môøi côø töôùng. Maáy em phaûi bieát raèng, heã thöù nhöïa aáy maø gaëp chuùt ghieàn naày thì laø nuoát. Qua ñaû vôùi oâng boán baøn, oâi thoâi thua caû boán. Qua ñang söûa soaïn gaày traän thöù naêm thì coù Dieäu Quang ñoàng töû ñem nguyeän höông ñöa ngay loã muõi Qua, Qua môùi nhôù roài laät ñaät nhaéc coø coø xuoáng.

            OÂi thoâi ! Qua thaáy maáy em baøy binh boá traän, Qua möøng heát söùc ! …      

Neø Hoä Phaùp ! Em nhôù ngaøy mai naày phoø Ñaïi Ngoïc Cô cho Ñöùc Lyù Giaùo Toâng giaùng thaêm em nghe.

Qua ñi keâu giuøm Baùt Nöông cho.

Qua chaøo em Giaùo Höõu Höông Vaøng.

                                                            THAÊNG

Ghi Chuù : Vónh  laø Ngaøi Tieáp Theá Leâ Theá Vónh (Hieäp Thieân Ñaøi).

3.-Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng ñaùnh ñuoåi Kim Quan Söù

Trong quyeån Con Ñöôøng Thieâng Lieâng Haèng Soáng, Ñöùc Hoä Phaùp coù moâ taû traän ñaùnh giöõa

Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng trong phaùp thaân Lyù Thieát Quaû, vôùi Kim Quan Söù (töùc Quyõ Vöông) ñeå môû ñöôøng ñi töø Ngoïc Hö Cung qua Cöïc Laïc Theá Giôùi, noäi dung nhö sau :

“ Buoåi aáy, Baàn Ñaïo ñi vôùi caùi phaùp böûu baèng Vaân Xa, ñi ngang qua töø Ngoïc Hö Cung ñeán Cöïc Laïc Theá Giôùi. Khi Vaân Xa ñi ngang qua ñoù, bò Kim Quan Söù ñoùn ñöôøng khoâng cho ñi. Baàn Ñaïo ñöông boái roái khoâng bieát tính laøm sao, lieàn khi aáy ngoù thaáy Lyù Ngaân Döông trong phaùp thaân cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng Thöôïng Trung Nhöït, caàm caây gaäy caø thoït nhaûy ra chieán ñaáu vôùi Kim Quan Söù. Baàn Ñaïo ngoù thaáy caø aïch caø ñuoäi, chôn cuït chôn daøi, nhaûy caø quô caø quô.

Baàn Ñaïo ngoài treân Vaân Xa suy nghó Ñöùc Lyù Ngöng Döông coù moät mình laøm sao ñaùnh laïi ngöôøi ta, thaáy ban ñaàu coù moät mình Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng, töùc nhieân Ñöùc Lyù Ngöng Döông, beân kia Kim Quan Söù, hai ñaøng ñaùnh vôùi nhau khoâng phaân thaéng baïi, böûu boái khoâng bieát bao nhieâu maø khoâng phaân thaéng baïi. Hoài laâu ngoù thaáy Ñöùc Lyù Ngöng Döông ñaäp Kim Quan Söù moät gaäy, ñaäp vaêng haøo quang ra nhö loï noài, nhö ñaäp vaøo bình möïc vaêng tuùa xua ra vaäy. Ñaäp thaáy bieán ra ngöôøi thöù nhì nöõa. Ñaèng naày caû trong Thaùnh Theå cuûa Ñöùc Chí Toân coù moät vò Chöùc Saéc Thieân Phong maø Baàn Ñaïo khoâng noùi teân ra, caûn ñaùnh ngöôøi thöù nhì ñoù.

Kim Quan Söù bieán ra bao nhieâu thì beân naày cuõng bieán ra baáy nhieâu. Moät traän ñaïi chieán naùo nhieät. Baàn Ñaïo ngoài treân Vaân Xa cuõng nhö ngöôøi ta ngoài treân maùy bay khaùn traän vaäy.

Doøm rieát moûi moøn buoàn nguû, nguû ñaõ roài thöùc vaäy cuõng coøn ñaùnh, ngoài laâu laém guïc xuoáng nguû nöõa, laøm 3 laàn nhö vaäy, tôùi chöøng laàn thöù ba tænh vaäy thaáy maët traän ñaày Caøn Khoân Vuõ Truï, lôùn quaù beân mình khoâng bieát laøm theá naøo chieán ñaáu cho laïi, khoâng leõ ngoài treân Vaân Xa naày hoaøi, phaûi coù phöông phaùp gì giuùp tay môùi ñaëng…

Ñeán chöøng bay giöõa khoâng trung, thaáy minh moâng khoâng bieát laøm sao gom laïi ñöôïc, ñeå vaäy khoù ñaùnh laém, ai ngôø Baàn Ñaïo caàm gaäy Kim Tieân, ñònh veõ voøng gom laïi, thì chaúng khaùc naøo giaûi caùi chaøy vaäy. Baàn Ñaïo caàm caây Kim Tieân ñònh thaàn gom laïi, vöøa gom thì noù thuùc nhaët maët traän aáy laïi, nhoû laàn laàn, thaáy ñaøng ta ñaõ thaéng Kim Quan Söù.

Beân ñaïo cuûa ta laø Ñöùc Lyù Ngöng Döông ñaõ dieät ñöôïc beân Kim Quan Söù, tôùi chöøng roát cuoäc chæ coøn Ñöùc Lyù Ngöng Döông ñaùnh vôùi Kim Quan Söù maø thoâi. Ñaùnh nhau moät hoài, Ñöùc Lyù Ngöng Döông ñaäp Kim Quan Söù moät gaäy thì Kim Quan Söù hoùa haøo quang ñaèng vaân bay maát ”.

                   (Trích trong quyeån Con Ñöôøng TLHS trang 145-146)