Sinh hoạt đạo sự Châu Đạo CaliforniaChiều ngày 3 tháng 6 năm 2014, Châu Đạo Cao Đài California tiếp 3 vị Nữ Giáo Sư từ Pháp đến.


Từ trái sang phải : GS Mathalie, Hiền Tài Phạm văn Khảm, GS Gina, GS Cecile.


HT Phạm văn Khảm trình bày:
Tại sao trên thế giới đã có nhiều tôn giáo, nay lại có thêm Tân Tôn giáo Cao Đài ?

Kế tiếp với tấm hình Tòa Thánh Tây Ninh treo trên tường tại Văn Phòng Châu Đạo, Hiền Tài Phạm văn Khảm nói qua về việc xây cất ngôi Tòa Thánh Tây Ninh do chính Đức Hộ Pháp Phạm công Tắc là người điều hành công trình xây cất nầy, nhưng Ngài không phải là Kỷ Sư, người làm công quả không phải là công thợ chuyên nghiệp, nhất là trong tay không có bản vẻ sơ đồ kiến trúc....

Ngài làm từng bước, với sự chỉ giáo từ Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông qua cơ bút...

Công trình kiến trúc Tòa Thánh Tây Ninh quả là một tác phẩm tuyệt vời ở chỗ: không cổ, không kim, không Âu, cũng không Á...mà là hài hòa cả không gian và thời gian... Ngoài ra, ngôi Tòa Thánh dung nạp được những nét đặc trưng của các tôn giáo...đủ để nói lên tôn chỉ của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là: Tam giáo Qui Nguyên- Ngũ Chi Phục Nhứt...

Tại Điện Thờ Phật Mẫu 3 vị khách được giải thích về : “ Ba Thân Xác trong một con người”
Tại Phòng Triển Lãm tranh, 3 vị Nữ Giáo Sư đang thích thú xem tranh ảnh về cuộc đời hành đạo của Đức Hộ Pháp, nhứt là chuyến Âu Du của Đức Ngài.
Chụp hình lưu niêm trước Văn Phòng Châu Đạo California.