Trang chủ

*-1- Huấn Luyện Chức việc Bàn Trị Sự Nam nữ Khóa Canh Tuất (1970)
*-2- Cẩm Nang Lễ Sanh hành quyền Đầu Tộc Đạo (1960) (Giáo sư Ngọc Mỹ Thanh)
*-3- Đại Đạo Học Đường - Tài liệu huấn luyện Giáo Hữu Khóa Mậu Tuất (1958)
(Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu & Bảo Thế Lê Thiện Phước)

*-4- Tài liệu thực hành - Chức Việc Bàn Trị Sự (2017)
*- 5- Đức Hộ Pháp dạy Đạo
*-6- Phương Châm Hành Đạo (1970) (Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung)
*-7- Thiên Bàn thờ tại tư gia (Soạn giả: Giáo hữu Thượng Lý Thanh) - 1970

KHÓA GIÁO LÝ 2004 BTĐHN

Chuyên Đề 1: Tìm hiểu Đạo Cao Đài (HT Nguyễn Trung Đạo)
*-Bài 1: Bước đầu tìm hiểu Đạo Cao Đài
*-Bài 2: Lễ Bái trong Đạo Cao Đài
*-Bài 3: Kinh trong Đạo Cao Đài
*-Bài 4: Kinh trong Đạo Cao Đài (tiếp theo)
*-Bài 5: Ý nghĩa và sự quan trọng của việc cúng kiếng
*-Bài 6: Chánh thể của Đạo Cao Đài
*-Bài 7: Chức sắc tiền khai và tổ chức hành chánh Đạo địa phương

Chuyên Đề 2: Pháp Chánh Truyền (HT Bùi Đắc Hùm)
*-Bài 1:Cửu Trùng Đài
*-Bài 2: Cửu Trùng Đài (tiếp theo)
*-Bài 3: Đạo phục Chức Sắc Cửu Trùng Đài
*-Bài 4: Luật công cử Chức Sắc Cửu Trùng Đài (Nam Phái và Nữ Phái)
*-Bài 5: Hiệp Thiên Đài
*-Bài 6: Đạo phục Chức Sắc Hiệp Thiên Đài

Chuyên Đề 3: Đạo sử (HT Mai Văn Tìm)
*-Bài 1: Khái niệm tổng quát về Đạo Cao Đài
*-Bài 2: Đạo Cao Đài thời Khai Pháp
*-Bài 3: Đặt nền tảng Đại Đạo
*-Bài 4: Đặt nền tảng Đại Đạo (tiếp theo)
*-Bài 5: Cuộc khảo đảo đối với Đức Cao Thượng Phẩm
*-Bài 6: Thời kỳ Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (1930-1934)
*-Bài 7: Thời kỳ Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (1930-1934) (tiếp theo)

KHÓA GIÁO LÝ 2008 BTĐHN

Chuyên Đề 1: Lược sử Đạo Cao Đài (HT Mai Văn Tìm)
*-Bài 1: Phạm Môn - Minh Thiện - Phước Thiện
*-Bài 2: Lịch sử xây dựng Tòa Thánh
*-Bài 3: Nguồn gốc và Ý Nghĩa " Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì "
*-Bài 4: " Thỏa Ước Bính Thân 1956 " & Đức Thượng Sanh về Tòa Thánh Tây Ninh
*-Bài 5: " Chánh Sách Hòa Bình Chung Sống " của Đức Hộ Pháp

Chuyên Đề 2: Nhân sinh Quan Cao Đài - Song ngữ (HT Bùi Đắc Hùm)

*-Bài 1: Nguồn gốc con người
*-Bài 2: Sự thành hình của vũ trụ
*-Bài 3: Nguồn gốc con người
*-Bài 4: Con người đi về đâu sau khi chết
*-Bài 5: Áp dụng Nhân sinh quan trong sự tu hành
*-Bài 6: Nhơn Đạo

Chuyên Đề 3: Đại cương về Tôn Chỉ Mục đích của Đạo Cao Đài
(HT Trịnh Quốc Thế & HT Nguyễn Ngọc Nương)

*-Bài 1: Đại Cương về Tôn Chỉ Mục Đích của Đạo Cao Đài
*-Bài 2: Ý nghĩa Tôn Chỉ Mục Đích ĐĐTKPĐ
*-Bài 3: Thể hiện Tôn Chỉ Mục Đìch qua Hệ Thống Tổ Chức & Tân Luật Pháp Chánh Truyền
*-Bài 4: Thể hiện Tôn Chỉ Mục Đích qua Cấu trúc Tòa Thánh Tây Ninh

Chuyên Đề 4: Tang Lễ trong Đạo Cao Đài (HT Nguyễn Trung Đạo)
*-Bài 1: Tang Lễ và Thực hành Lễ Tang
*-Bài 2: Tang Lễ và Thực hành Lễ Tang (tiếp theo)
*-Bài 3: Tang Lễ Đặc biệt
*-Bài 4: Lễ cúng sau đám tang

Chuyên Đề 5: Nghi Lễ trong Đạo Cao Đài (CTS Nguyễn Văn Rài)
*-Bài 1: Nghi thức nhập môn cầu Đạo
*-Bài 2: Thờ phượng Đức Chí Tôn tại tư gia
*-Bài 3: Thượng tương và cúng thời tại tư gia
*-Bài 4: Nghi thờ cúng Cửu huyền thất tổ - Nghi cúng đất đai

Chuyên Đề 6: Tìm hiểu con đường Tu của tín đồ Cao Đài (HT Lê Văn Thêm)
*-Bài 1: Con đường Tu của Đạo Cao Đài
*-Bài 2: Tu tại Thế
*-Bài 3: Tùng Tướng Nhập Tánh
*-Bài 4: Thiên Đạo giải thoát
*-Bài 5: Thiên Đạo giải thoát (tiếp theo) - Trung Thừa