*- Chúc mừng Lễ Vu Qui của Hiền Tài Nguyễn Thị Như Trúc (Marie Nguyễn) con của CTS Nguyễn Văn Phé Quyền Đầu Tộc Thánh Thất Paris- Pháp và Hiền Tỷ Nguyễn Thị A tổ chức vào ngày 17-8-2022 tại Pháp

*-Chúc mừng Lễ Vu Qui của Nguyễn Ngọc Dao, Thứ nữ của Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích & Hiền Tỷ Huỳnh Thị Huệ vào ngày 2 tháng 4 năm 2016 tại San Jose, California

*-Chúc mừng Lễ Vu Qui của HTDP Nguyễn Ngọc Điệp, Út Nữ của Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích & Hiền Tỷ Huỳnh Thị Huệ vào ngày 15 tháng 8 năm 2015 tại San Jose, California

*- Chúc mừng Lễ Thành Hôn của Trưởng Nam Hiền Huynh Nguyễn Lý Sáng và Hiền Tỷ Nguyễn Thị Yến cư ngụ tại Fountain Valley, CA

*- Chúc Mừng Lễ Vu Quy Thứ Nữ của CTS Nguyễn Văn Hai & CTS Nguyễn Thị Huệ (Thánh Thất Cao Đài Wichita Kansas)