“ĐẠO không ĐỜI không sức, ĐỜI không ĐẠO không quyền,”BAN THẾ ĐẠO đặt căn bản và định phương hướng hoạt động trên tư tưởng ấy.

ĐẠO lo cho phần hồn của chúng sanh, phổ độ nhơn sanh để sau khi trả xong nợ thế, trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, đồng thời ĐẠO cũng chú trọng đến phần xác của con người, cải thiện xã hội nhơn quần ngay tại thế gian này.

Có nhiều bậc ưu thời mẫn thế sẵn có Đạo tâm, giàu lòng nhân ái, muốn phụng sự Đại Đạo, nhưng còn ràng buộc trách nhiệm đối với quốc gia, xã hội, chưa phế Đời hành Đạo được. BAN THẾ ĐẠO là nơi dụng hiền, tạo cơ hội cho những bậc có Đạo tâm thực hành thiện nguyện ấy.

Đó là ý nghĩa của sự thiết lập BAN THẾ-ĐẠO.


Ban Thế Đạo | Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Sinh hoạt đạo sự | Trang chủ